Resource icon

Single Reclist Chinese CV+VV reclist with base oto.ini ver 1.1

Important: This is Mandarin Chinese reclist. If you're recording Chinese VB first time ever then please take your time practicing reading and pronouncing Pinyin before that! This reclist is in Pinyin and it's NOT as same as reading romaji or English.

There's 429 CV samples and 300 VV samples to record in total. 2-mora VV section is completely optional, feel free to skip it.

In this base oto.ini, tail sound are aliased a way that it's usable for ヒビノ氏's plug-in called 中国語尾プラグイン. This plug-in will add necessary end sounds (e.g. adds "_an" note after "an" note) in CV Pinyin UST, you can DL that plug-in here!

Please, edit oto.ini to make it fit your recordings. You can edit/modify anything on reclist and oto.ini, no need to ask for permission - you're welcome.

Base oto.ini's offset values aren't based on any BGM guide. In base oto.ini, I used value 44.4 in every CV, for all - V used zero, tail sounds 1000 and for VV 500 for offset.

Ps. In reclist, "v" stands for ü, so, for exaple, nv=nü

CV part:

a ba pa ma fa
da ta na la
za ca sa wa
zha cha sha
ga ka ha ya

ai bai pai mai
dai tai nai lai
zai cai sai wai
zhai chai shai
gai kai hai

ao bao pao mao
dao tao nao lao
zao cao sao wao
zhao chao shao rao
gao kao hao yao

an ban pan man fan
dan tan nan lan
zan can san wan
zhan chan shan ran
gan kan han

ang bang pang mang fang
dang tang nang lang
zang cang sang wang
zhang chang shang rang
gang kang hang yang

o bo po mo fo
duo tuo nuo luo
zuo cuo suo wo
zhuo chuo shuo ruo
guo kuo huo

ong dong tong nong long
zong cong song
zhong chong shong rong
gong kong hong yong

ou pou mou fou
dou tou nou lou
zou cou sou
zhou chou shou rou
gou kou hou

e me
de te ne le
ze ce se
zhe che she re
ge ke he

ei bei pei mei fei
dei tei nei lei
zei cei sei wei
zhei chei shei
gei kei hei

en ben pen men fen
nen zen cen sen
zhen chen shen ren

eng beng peng meng feng
deng teng neng leng
zeng ceng seng weng
zheng cheng sheng reng
geng keng

i
hi gi ki
bi pi mi
di ti ni li
ji qi xi yi

lia jia qia xia

biao piao miao
diao tiao niao liao
jiao qiao xiao

ye bie pie mie fie
die tie nie lie
jie qie xie

you diu tiu niu liu
jiu qiu xiu miu

yan bian pian mian
dian tian nian lian
jian qian xian

yuan juan quan xuan

yang niang liang
jiang qiang xiang

bin pin min
nin lin yin
jin qin xin

bing ping ming
ding ting ning ling
jing qing xing ying

yong jiong qiong xiong

u bu pu mu fu
du tu nu lu
zu cu su wu
zhu chu shu ru
gu ku hu

zhua chua shua rua
gua kua hua

wei dui tui
zui cui sui
zhui chui shui rui
gui kui hui

zhuai chuai shuai ruai
guai kuai huai

buan puan muan fuan
duan tuan nuan luan
zuan cuan suan
zhuan chuan shuan ruan
guan kuan huan yuan
juan quan xuan

wen dun tun lun
zun cun sun
zhun chun shun run
gun kun hun

zhuang chuang shuang
guang kuang huang

v nv lv
yu ju qu xu

yue nve lve jue que xue

yun jun sun xun

zhi chi shi ri

zi ci si er

VV-part:

a_a
ai_a
ao_a
an_a
ang_a
o_a
ong_a
ou_a
e_a
ei_a
en_a
eng_a
i_a
ye_a
yan_a
u_a
v_a
er_a
zhi_a
si_a

a_ai
ai_ai
ao_ai
an_ai
ang_ai
o_ai
ong_ai
ou_ai
e_ai
ei_ai
en_ai
eng_ai
i_ai
ye_ai
yan_ai
u_ai
v_ai
er_ai
zhi_ai
si_ai

a_ao
ai_ao
ao_ao
an_ao
ang_ao
o_ao
ong_ao
ou_ao
e_ao
ei_ao
en_ao
eng_ao
i_ao
ye_ao
yan_ao
u_ao
v_ao
er_ao
zhi_ao
si_ao

a_an
ai_an
ao_an
an_an
ang_an
o_an
ong_an
ou_an
e_an
ei_an
en_an
eng_an
i_an
ye_an
yan_an
u_an
v_an
er_an
zhi_an
si_an

a_ang
ai_ang
ao_ang
an_ang
ang_ang
o_ang
ong_ang
ou_ang
e_ang
ei_ang
en_ang
eng_ang
i_ang
ye_ang
yan_ang
u_ang
v_ang
er_ang
zhi_ang
si_ang

a_o
ai_o
ao_o
an_o
ang_o
o_o
ong_o
ou_o
e_o
ei_o
en_o
eng_o
i_o
ye_o
yan_o
u_o
v_o
er_o
zhi_o
si_o

a_ong
ai_ong
ao_ong
an_ong
ang_ong
o_ong
ong_ong
ou_ong
e_ong
ei_ong
en_ong
eng_ong
i_ong
ye_ong
yan_ong
u_ong
v_ong
er_ong
zhi_ong
si_ong

a_ou
ai_ou
ao_ou
an_ou
ang_ou
o_ou
ong_ou
ou_ou
e_ou
ei_ou
en_ou
eng_ou
i_ou
ye_ou
yan_ou
u_ou
v_ou
er_ou
zhi_ou
si_ou

a_e
ai_e
ao_e
an_e
ang_e
o_e
ong_e
ou_e
e_e
ei_e
en_e
eng_e
i_e
ye_e
yan_e
u_e
v_e
er_e
zhi_e
si_e

a_en
ai_en
ao_en
an_en
ang_en
o_en
ong_en
ou_en
e_en
ei_en
en_en
eng_en
i_en
ye_en
yan_en
u_en
v_en
er_en
zhi_en
si_en

a_eng
ai_eng
ao_eng
an_eng
ang_eng
o_eng
ong_eng
ou_eng
e_eng
ei_eng
en_eng
eng_eng
i_eng
ye_eng
yan_eng
u_eng
v_eng
er_eng
zhi_eng
si_eng

a_i
ai_i
ao_i
an_i
ang_i
o_i
ong_i
ou_i
e_i
ei_i
en_i
eng_i
i_i
ye_i
yan_i
u_i
v_i
er_i
zhi_i
si_i

a_u
ai_u
ao_u
an_u
ang_u
o_u
ong_u
ou_u
e_u
ei_u
en_u
eng_u
i_u
ye_u
yan_u
u_u
v_u
er_u
zhi_u
si_u

a_v
ai_v
ao_v
an_v
ang_v
o_v
ong_v
ou_v
e_v
ei_v
en_v
eng_v
i_v
ye_v
yan_v
u_v
v_v
er_v
zhi_v
si_v

a_er
ai_er
ao_er
an_er
ang_er
o_er
ong_er
ou_er
e_er
ei_er
en_er
eng_er
i_er
ye_er
yan_er
u_er
v_er
er_er
zhi_er
si_er

a.wav=- a,0.0,150.0,-800.0,30.0,10.0
a.wav=a,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
a.wav=_a,1000.0,350.0,-500.0,120.0,60.0
ba.wav=ba,44.4,100.0,-800.0,30.0,10.0
pa.wav=pa,44.4,100.0,-800.0,40.0,-10.0
ma.wav=ma,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
fa.wav=fa,44.4,150.0,-800.0,90.0,30.0
da.wav=da,44.4,100.0,-800.0,30.0,10.0
ta.wav=ta,44.4,100.0,-800.0,40.0,-10.0
na.wav=na,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
la.wav=la,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
za.wav=za,44.4,100.0,-800.0,60.0,20.0
ca.wav=ca,44.4,150.0,-800.0,80.0,-5.0
sa.wav=sa,44.4,150.0,-800.0,90.0,30.0
wa.wav=wa,44.4,100.0,-800.0,50.0,25.0
zha.wav=zha,44.4,100.0,-800.0,60.0,20.0
cha.wav=cha,44.4,150.0,-800.0,80.0,-5.0
sha.wav=sha,44.4,150.0,-800.0,120.0,40.0
ga.wav=ga,44.4,100.0,-800.0,30.0,10.0
ka.wav=ka,44.4,100.0,-800.0,40.0,-10.0
ha.wav=ha,44.4,100.0,-800.0,60.0,20.0
ya.wav=ya,44.4,100.0,-800.0,50.0,25.0
ai.wav=- ai,0.0,150.0,-800.0,30.0,10.0
ai.wav=ai,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
ai.wav=_ai,1000.0,350.0,-500.0,120.0,60.0
bai.wav=bai,44.4,100.0,-800.0,30.0,10.0
pai.wav=pai,44.4,100.0,-800.0,40.0,-10.0
mai.wav=mai,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
dai.wav=dai,44.4,100.0,-800.0,30.0,10.0
tai.wav=tai,44.4,100.0,-800.0,40.0,-10.0
nai.wav=nai,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
lai.wav=lai,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
zai.wav=zai,44.4,100.0,-800.0,60.0,20.0
cai.wav=cai,44.4,150.0,-800.0,80.0,-5.0
sai.wav=sai,44.4,150.0,-800.0,90.0,30.0
zhai.wav=zhai,44.4,100.0,-800.0,60.0,20.0
chai.wav=chai,44.4,150.0,-800.0,80.0,-5.0
shai.wav=shai,44.4,150.0,-800.0,120.0,40.0
rai.wav=rai,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
gai.wav=gai,44.4,100.0,-800.0,30.0,10.0
kai.wav=kai,44.4,100.0,-800.0,40.0,-10.0
hai.wav=hai,44.4,100.0,-800.0,60.0,20.0
ao.wav=- ao,0.0,150.0,-800.0,30.0,10.0
ao.wav=ao,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
ao.wav=_ao,1000.0,350.0,-500.0,120.0,60.0
bao.wav=bao,44.4,100.0,-800.0,30.0,10.0
pao.wav=pao,44.4,100.0,-800.0,40.0,-10.0
mao.wav=mao,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
dao.wav=dao,44.4,100.0,-800.0,30.0,10.0
tao.wav=tao,44.4,100.0,-800.0,40.0,-10.0
nao.wav=nao,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
lao.wav=lao,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
zao.wav=zao,44.4,100.0,-800.0,60.0,20.0
cao.wav=cao,44.4,150.0,-800.0,80.0,-5.0
sao.wav=sao,44.4,150.0,-800.0,90.0,30.0
zhao.wav=zhao,44.4,100.0,-800.0,60.0,20.0
chao.wav=chao,44.4,150.0,-800.0,80.0,-5.0
shao.wav=shao,44.4,150.0,-800.0,120.0,40.0
rao.wav=rao,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
gao.wav=gao,44.4,100.0,-800.0,30.0,10.0
kao.wav=kao,44.4,100.0,-800.0,40.0,-10.0
hao.wav=hao,44.4,100.0,-800.0,60.0,20.0
yao.wav=yao,44.4,100.0,-800.0,50.0,25.0
an.wav=- an,0.0,150.0,-800.0,30.0,10.0
an.wav=an,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
an.wav=_an,1000.0,350.0,-500.0,120.0,60.0
ban.wav=ban,44.4,100.0,-800.0,30.0,10.0
pan.wav=pan,44.4,100.0,-800.0,40.0,-10.0
man.wav=man,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
fan.wav=fan,44.4,150.0,-800.0,90.0,30.0
dan.wav=dan,44.4,100.0,-800.0,30.0,10.0
tan.wav=tan,44.4,100.0,-800.0,40.0,-10.0
nan.wav=nan,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
lan.wav=lan,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
zan.wav=zan,44.4,100.0,-800.0,60.0,20.0
can.wav=can,44.4,150.0,-800.0,80.0,-5.0
san.wav=san,44.4,150.0,-800.0,90.0,30.0
wan.wav=wan,44.4,100.0,-800.0,50.0,25.0
zhan.wav=zhan,44.4,100.0,-800.0,60.0,20.0
chan.wav=chan,44.4,150.0,-800.0,80.0,-5.0
shan.wav=shan,44.4,150.0,-800.0,120.0,40.0
ran.wav=ran,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
gan.wav=gan,44.4,100.0,-800.0,30.0,10.0
kan.wav=kan,44.4,100.0,-800.0,40.0,-10.0
han.wav=han,44.4,100.0,-800.0,60.0,20.0
ang.wav=- ang,0.0,150.0,-800.0,30.0,10.0
ang.wav=ang,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
ang.wav=_ang,1000.0,350.0,-500.0,120.0,60.0
bang.wav=bang,44.4,100.0,-800.0,30.0,10.0
pang.wav=pang,44.4,100.0,-800.0,40.0,-10.0
mang.wav=mang,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
fang.wav=fang,44.4,150.0,-800.0,90.0,30.0
dang.wav=dang,44.4,100.0,-800.0,30.0,10.0
tang.wav=tang,44.4,100.0,-800.0,40.0,-10.0
nang.wav=nang,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
lang.wav=lang,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
zang.wav=zang,44.4,100.0,-800.0,60.0,20.0
cang.wav=cang,44.4,150.0,-800.0,80.0,-5.0
sang.wav=sang,44.4,150.0,-800.0,90.0,30.0
wang.wav=wang,44.4,100.0,-800.0,50.0,25.0
zhang.wav=zhang,44.4,100.0,-800.0,60.0,20.0
chang.wav=chang,44.4,150.0,-800.0,80.0,-5.0
shang.wav=shang,44.4,150.0,-800.0,120.0,40.0
rang.wav=rang,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
gang.wav=gang,44.4,100.0,-800.0,30.0,10.0
kang.wav=kang,44.4,100.0,-800.0,40.0,-10.0
hang.wav=hang,44.4,100.0,-800.0,60.0,20.0
yang.wav=yang,44.4,100.0,-800.0,50.0,25.0
o.wav=- o,0.0,150.0,-800.0,30.0,10.0
o.wav=o,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
o.wav=_o,1000.0,350.0,-500.0,120.0,60.0
bo.wav=bo,44.4,200.0,-800.0,30.0,10.0
po.wav=po,44.4,200.0,-800.0,40.0,-10.0
mo.wav=mo,44.4,200.0,-800.0,60.0,30.0
fo.wav=fo,44.4,250.0,-800.0,90.0,30.0
duo.wav=duo,44.4,200.0,-800.0,30.0,10.0
tuo.wav=tuo,44.4,200.0,-800.0,40.0,-10.0
nuo.wav=nuo,44.4,200.0,-800.0,60.0,30.0
luo.wav=luo,44.4,200.0,-800.0,60.0,30.0
zuo.wav=zuo,44.4,200.0,-800.0,60.0,20.0
cuo.wav=cuo,44.4,250.0,-800.0,80.0,-5.0
suo.wav=suo,44.4,250.0,-800.0,90.0,30.0
wo.wav=wo,44.4,200.0,-800.0,50.0,25.0
zhuo.wav=zhuo,44.4,200.0,-800.0,60.0,20.0
chuo.wav=chuo,44.4,250.0,-800.0,80.0,-5.0
shuo.wav=shuo,44.4,250.0,-800.0,120.0,40.0
ruo.wav=ruo,44.4,200.0,-800.0,60.0,30.0
guo.wav=guo,44.4,200.0,-800.0,30.0,10.0
kuo.wav=kuo,44.4,200.0,-800.0,40.0,-10.0
huo.wav=huo,44.4,200.0,-800.0,60.0,20.0
ong.wav=- ong,0.0,150.0,-800.0,30.0,10.0
ong.wav=ong,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
ong.wav=_ong,1000.0,350.0,-500.0,120.0,60.0
dong.wav=dong,44.4,100.0,-800.0,30.0,10.0
tong.wav=tong,44.4,100.0,-800.0,40.0,-10.0
nong.wav=nong,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
long.wav=long,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
zong.wav=zong,44.4,100.0,-800.0,60.0,20.0
cong.wav=cong,44.4,150.0,-800.0,80.0,-5.0
song.wav=song,44.4,150.0,-800.0,90.0,30.0
zhong.wav=zhong,44.4,100.0,-800.0,60.0,20.0
chong.wav=chong,44.4,150.0,-800.0,80.0,-5.0
shong.wav=shong,44.4,150.0,-800.0,120.0,40.0
rong.wav=rong,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
gong.wav=gong,44.4,100.0,-800.0,30.0,10.0
kong.wav=kong,44.4,100.0,-800.0,40.0,-10.0
hong.wav=hong,44.4,100.0,-800.0,60.0,20.0
yong.wav=yong,44.4,100.0,-800.0,50.0,25.0
ou.wav=- ou,0.0,150.0,-800.0,30.0,10.0
ou.wav=ou,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
ou.wav=_ou,1000.0,350.0,-500.0,120.0,60.0
pou.wav=pou,44.4,100.0,-800.0,40.0,-10.0
mou.wav=mou,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
fou.wav=fou,44.4,150.0,-800.0,90.0,30.0
dou.wav=dou,44.4,100.0,-800.0,30.0,10.0
tou.wav=tou,44.4,100.0,-800.0,40.0,-10.0
nou.wav=nou,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
lou.wav=lou,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
zou.wav=zou,44.4,100.0,-800.0,60.0,20.0
cou.wav=cou,44.4,150.0,-800.0,80.0,-5.0
sou.wav=sou,44.4,150.0,-800.0,90.0,30.0
zhou.wav=zhou,44.4,100.0,-800.0,60.0,20.0
chou.wav=chou,44.4,150.0,-800.0,80.0,-5.0
shou.wav=shou,44.4,150.0,-800.0,120.0,40.0
rou.wav=rou,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
gou.wav=gou,44.4,100.0,-800.0,30.0,10.0
kou.wav=kou,44.4,100.0,-800.0,40.0,-10.0
hou.wav=hou,44.4,100.0,-800.0,60.0,20.0
you.wav=you,44.4,100.0,-800.0,50.0,25.0
e.wav=- e,0.0,150.0,-800.0,30.0,10.0
e.wav=e,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
e.wav=_e,1000.0,350.0,-500.0,120.0,60.0
me.wav=me,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
de.wav=de,44.4,100.0,-800.0,30.0,10.0
te.wav=te,44.4,100.0,-800.0,40.0,-10.0
ne.wav=ne,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
le.wav=le,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
ze.wav=ze,44.4,100.0,-800.0,60.0,20.0
ce.wav=ce,44.4,150.0,-800.0,80.0,-5.0
se.wav=se,44.4,150.0,-800.0,90.0,30.0
zhe.wav=zhe,44.4,100.0,-800.0,60.0,20.0
che.wav=che,44.4,150.0,-800.0,80.0,-5.0
she.wav=she,44.4,150.0,-800.0,120.0,40.0
re.wav=re,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
ge.wav=ge,44.4,100.0,-800.0,30.0,10.0
ke.wav=ke,44.4,100.0,-800.0,40.0,-10.0
he.wav=he,44.4,100.0,-800.0,60.0,20.0
ei.wav=- ei,0.0,150.0,-800.0,30.0,10.0
ei.wav=ei,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
ei.wav=eh,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
ei.wav=_ei,1000.0,350.0,-500.0,120.0,60.0
bei.wav=bei,44.4,100.0,-800.0,30.0,10.0
pei.wav=pei,44.4,100.0,-800.0,40.0,-10.0
mei.wav=mei,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
fei.wav=fei,44.4,150.0,-800.0,90.0,30.0
dei.wav=dei,44.4,100.0,-800.0,30.0,10.0
tei.wav=tei,44.4,100.0,-800.0,40.0,-10.0
nei.wav=nei,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
lei.wav=lei,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
zei.wav=zei,44.4,100.0,-800.0,60.0,20.0
cei.wav=cei,44.4,150.0,-800.0,80.0,-5.0
sei.wav=sei,44.4,150.0,-800.0,90.0,30.0
wei.wav=wei,44.4,100.0,-800.0,50.0,25.0
zhei.wav=zhei,44.4,100.0,-800.0,60.0,20.0
chei.wav=chei,44.4,150.0,-800.0,80.0,-5.0
shei.wav=shei,44.4,150.0,-800.0,120.0,40.0
gei.wav=gei,44.4,100.0,-800.0,30.0,10.0
kei.wav=kei,44.4,100.0,-800.0,40.0,-10.0
hei.wav=hei,44.4,100.0,-800.0,60.0,20.0
en.wav=- en,0.0,150.0,-800.0,30.0,10.0
en.wav=en,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
en.wav=_en,1000.0,350.0,-500.0,120.0,60.0
ben.wav=ben,44.4,100.0,-800.0,30.0,10.0
pen.wav=pen,44.4,100.0,-800.0,40.0,-10.0
men.wav=men,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
fen.wav=fen,44.4,150.0,-800.0,90.0,30.0
nen.wav=nen,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
zen.wav=zen,44.4,100.0,-800.0,60.0,20.0
cen.wav=cen,44.4,150.0,-800.0,80.0,-5.0
sen.wav=sen,44.4,150.0,-800.0,90.0,30.0
zhen.wav=zhen,44.4,100.0,-800.0,60.0,20.0
chen.wav=chen,44.4,150.0,-800.0,80.0,-5.0
shen.wav=shen,44.4,150.0,-800.0,120.0,40.0
ren.wav=ren,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
gen.wav=gen,44.4,100.0,-800.0,30.0,10.0
ken.wav=ken,44.4,100.0,-800.0,40.0,-10.0
hen.wav=hen,44.4,100.0,-800.0,60.0,20.0
eng.wav=- eng,0.0,150.0,-800.0,30.0,10.0
eng.wav=eng,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
eng.wav=_eng,1000.0,350.0,-500.0,120.0,60.0
beng.wav=beng,44.4,100.0,-800.0,30.0,10.0
peng.wav=peng,44.4,100.0,-800.0,40.0,-10.0
meng.wav=meng,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
feng.wav=feng,44.4,150.0,-800.0,90.0,30.0
deng.wav=deng,44.4,100.0,-800.0,30.0,10.0
teng.wav=teng,44.4,100.0,-800.0,40.0,-10.0
neng.wav=neng,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
leng.wav=leng,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
zeng.wav=zeng,44.4,100.0,-800.0,60.0,20.0
ceng.wav=ceng,44.4,150.0,-800.0,80.0,-5.0
seng.wav=seng,44.4,150.0,-800.0,90.0,30.0
weng.wav=weng,44.4,100.0,-800.0,50.0,25.0
zheng.wav=zheng,44.4,100.0,-800.0,60.0,20.0
cheng.wav=cheng,44.4,150.0,-800.0,80.0,-5.0
sheng.wav=sheng,44.4,150.0,-800.0,120.0,40.0
reng.wav=reng,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
geng.wav=geng,44.4,100.0,-800.0,30.0,10.0
keng.wav=keng,44.4,100.0,-800.0,40.0,-10.0
heng.wav=heng,44.4,100.0,-800.0,60.0,20.0
i.wav=- i,0.0,150.0,-800.0,30.0,10.0
i.wav=i,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
i.wav=_i,1000.0,350.0,-500.0,120.0,60.0
hi.wav=hi,44.4,100.0,-800.0,60.0,20.0
gi.wav=gi,44.4,100.0,-800.0,30.0,10.0
ki.wav=ki,44.4,100.0,-800.0,40.0,-10.0
bi.wav=bi,44.4,100.0,-800.0,30.0,10.0
pi.wav=pi,44.4,100.0,-800.0,40.0,-10.0
mi.wav=mi,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
di.wav=di,44.4,100.0,-800.0,30.0,10.0
ti.wav=ti,44.4,100.0,-800.0,40.0,-10.0
ni.wav=ni,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
li.wav=li,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
yi.wav=yi,44.4,100.0,-800.0,50.0,25.0
ji.wav=ji,44.4,100.0,-800.0,60.0,20.0
qi.wav=qi,44.4,150.0,-800.0,80.0,-5.0
xi.wav=xi,44.4,150.0,-800.0,120.0,40.0
lia.wav=lia,44.4,200.0,-800.0,60.0,30.0
jia.wav=jia,44.4,200.0,-800.0,60.0,20.0
qia.wav=qia,44.4,250.0,-800.0,80.0,-5.0
xia.wav=xia,44.4,250.0,-800.0,120.0,40.0
biao.wav=biao,44.4,200.0,-800.0,30.0,10.0
piao.wav=piao,44.4,200.0,-800.0,40.0,-10.0
miao.wav=miao,44.4,200.0,-800.0,60.0,30.0
diao.wav=diao,44.4,200.0,-800.0,30.0,10.0
tiao.wav=tiao,44.4,200.0,-800.0,40.0,-10.0
niao.wav=niao,44.4,200.0,-800.0,60.0,30.0
liao.wav=liao,44.4,200.0,-800.0,60.0,30.0
jiao.wav=jiao,44.4,200.0,-800.0,60.0,20.0
qiao.wav=qiao,44.4,250.0,-800.0,80.0,-5.0
xiao.wav=xiao,44.4,250.0,-800.0,120.0,40.0
bie.wav=bie,44.4,200.0,-800.0,30.0,10.0
pie.wav=pie,44.4,200.0,-800.0,40.0,-10.0
mie.wav=mie,44.4,200.0,-800.0,60.0,30.0
die.wav=die,44.4,200.0,-800.0,30.0,10.0
tie.wav=tie,44.4,200.0,-800.0,40.0,-10.0
nie.wav=nie,44.4,200.0,-800.0,60.0,30.0
lie.wav=lie,44.4,200.0,-800.0,60.0,30.0
ye.wav=ye,44.4,200.0,-800.0,50.0,25.0
jie.wav=jie,44.4,200.0,-800.0,60.0,20.0
qie.wav=qie,44.4,250.0,-800.0,80.0,-5.0
xie.wav=xie,44.4,250.0,-800.0,120.0,40.0
diu.wav=diu,44.4,200.0,-800.0,30.0,10.0
tiu.wav=tiu,44.4,200.0,-800.0,40.0,-10.0
niu.wav=niu,44.4,200.0,-800.0,60.0,30.0
liu.wav=liu,44.4,200.0,-800.0,60.0,30.0
miu.wav=miu,44.4,200.0,-800.0,60.0,30.0
jiu.wav=jiu,44.4,200.0,-800.0,60.0,20.0
qiu.wav=qiu,44.4,250.0,-800.0,80.0,-5.0
xiu.wav=xiu,44.4,250.0,-800.0,120.0,40.0
bian.wav=bian,44.4,200.0,-800.0,30.0,10.0
pian.wav=pian,44.4,200.0,-800.0,40.0,-10.0
mian.wav=mian,44.4,200.0,-800.0,60.0,30.0
dian.wav=dian,44.4,200.0,-800.0,30.0,10.0
tian.wav=tian,44.4,200.0,-800.0,40.0,-10.0
nian.wav=nian,44.4,200.0,-800.0,60.0,30.0
lian.wav=lian,44.4,200.0,-800.0,60.0,30.0
yan.wav=yan,44.4,200.0,-800.0,50.0,25.0
yan.wav=_ian,1000.0,350.0,-500.0,120.0,60.0
jian.wav=jian,44.4,200.0,-800.0,60.0,20.0
qian.wav=qian,44.4,250.0,-800.0,80.0,-5.0
xian.wav=xian,44.4,250.0,-800.0,120.0,40.0
yuan.wav=yuan,44.4,200.0,-800.0,50.0,25.0
juan.wav=juan,44.4,200.0,-800.0,60.0,20.0
quan.wav=quan,44.4,250.0,-800.0,80.0,-5.0
xuan.wav=xuan,44.4,250.0,-800.0,120.0,40.0
niang.wav=niang,44.4,200.0,-800.0,60.0,30.0
liang.wav=liang,44.4,200.0,-800.0,60.0,30.0
jiang.wav=jiang,44.4,200.0,-800.0,60.0,20.0
qiang.wav=qiang,44.4,250.0,-800.0,80.0,-5.0
xiang.wav=xiang,44.4,250.0,-800.0,120.0,40.0
bin.wav=bin,44.4,150.0,-800.0,30.0,10.0
pin.wav=pin,44.4,150.0,-800.0,40.0,-10.0
min.wav=min,44.4,150.0,-800.0,60.0,30.0
nin.wav=nin,44.4,150.0,-800.0,60.0,30.0
lin.wav=lin,44.4,150.0,-800.0,60.0,30.0
yin.wav=yin,44.4,150.0,-800.0,50.0,25.0
yin.wav=_in,1000.0,350.0,-500.0,120.0,60.0
jin.wav=jin,44.4,150.0,-800.0,60.0,20.0
qin.wav=qin,44.4,150.0,-800.0,80.0,-5.0
xin.wav=xin,44.4,150.0,-800.0,120.0,40.0
bing.wav=bing,44.4,150.0,-800.0,30.0,10.0
ping.wav=ping,44.4,150.0,-800.0,40.0,-10.0
ming.wav=ming,44.4,150.0,-800.0,60.0,30.0
ding.wav=ding,44.4,150.0,-800.0,30.0,10.0
ting.wav=ting,44.4,150.0,-800.0,40.0,-10.0
ning.wav=ning,44.4,150.0,-800.0,60.0,30.0
ling.wav=ling,44.4,150.0,-800.0,60.0,30.0
ying.wav=ying,44.4,150.0,-800.0,50.0,25.0
ying.wav=_ing,1000.0,350.0,-500.0,120.0,60.0
jing.wav=jing,44.4,150.0,-800.0,60.0,20.0
qing.wav=qing,44.4,150.0,-800.0,80.0,-5.0
xing.wav=xing,44.4,150.0,-800.0,120.0,40.0
jiong.wav=jiong,44.4,200.0,-800.0,60.0,20.0
qiong.wav=qiong,44.4,250.0,-800.0,80.0,-5.0
xiong.wav=xiong,44.4,250.0,-800.0,120.0,40.0
u.wav=- u,0.0,150.0,-800.0,30.0,10.0
u.wav=u,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
u.wav=_u,1000.0,350.0,-500.0,120.0,60.0
bu.wav=bu,44.4,100.0,-800.0,30.0,10.0
pu.wav=pu,44.4,100.0,-800.0,40.0,-10.0
mu.wav=mu,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
fu.wav=fu,44.4,150.0,-800.0,90.0,30.0
du.wav=du,44.4,100.0,-800.0,30.0,10.0
tu.wav=tu,44.4,100.0,-800.0,40.0,-10.0
nu.wav=nu,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
lu.wav=lu,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
zu.wav=zu,44.4,100.0,-800.0,60.0,20.0
cu.wav=cu,44.4,150.0,-800.0,80.0,-5.0
su.wav=su,44.4,150.0,-800.0,90.0,30.0
wu.wav=wu,44.4,100.0,-800.0,50.0,25.0
zhu.wav=zhu,44.4,100.0,-800.0,60.0,20.0
chu.wav=chu,44.4,150.0,-800.0,80.0,-5.0
shu.wav=shu,44.4,150.0,-800.0,120.0,40.0
ru.wav=ru,44.4,100.0,-800.0,60.0,30.0
gu.wav=gu,44.4,100.0,-800.0,30.0,10.0
ku.wav=ku,44.4,100.0,-800.0,40.0,-10.0
hu.wav=hu,44.4,100.0,-800.0,60.0,20.0
zhua.wav=zhua,44.4,200.0,-800.0,60.0,20.0
chua.wav=chua,44.4,250.0,-800.0,80.0,-5.0
shua.wav=shua,44.4,250.0,-800.0,120.0,40.0
rua.wav=rua,44.4,200.0,-800.0,60.0,30.0
gua.wav=gua,44.4,200.0,-800.0,30.0,10.0
kua.wav=kua,44.4,200.0,-800.0,40.0,-10.0
hua.wav=hua,44.4,200.0,-800.0,60.0,20.0
dui.wav=dui,44.4,200.0,-800.0,30.0,10.0
tui.wav=tui,44.4,200.0,-800.0,40.0,-10.0
zui.wav=zui,44.4,200.0,-800.0,60.0,20.0
cui.wav=cui,44.4,250.0,-800.0,80.0,-5.0
sui.wav=sui,44.4,250.0,-800.0,90.0,30.0
zhui.wav=zhui,44.4,200.0,-800.0,60.0,20.0
chui.wav=chui,44.4,250.0,-800.0,80.0,-5.0
shui.wav=shui,44.4,250.0,-800.0,120.0,40.0
rui.wav=rui,44.4,200.0,-800.0,60.0,30.0
gui.wav=gui,44.4,200.0,-800.0,30.0,10.0
kui.wav=kui,44.4,200.0,-800.0,40.0,-10.0
hui.wav=hui,44.4,200.0,-800.0,60.0,20.0
zhuai.wav=zhuai,44.4,200.0,-800.0,60.0,20.0
chuai.wav=chuai,44.4,250.0,-800.0,80.0,-5.0
shuai.wav=shuai,44.4,250.0,-800.0,120.0,40.0
guai.wav=guai,44.4,200.0,-800.0,30.0,10.0
kuai.wav=kuai,44.4,200.0,-800.0,40.0,-10.0
huai.wav=huai,44.4,200.0,-800.0,60.0,20.0
buan.wav=buan,44.4,200.0,-800.0,30.0,10.0
puan.wav=puan,44.4,200.0,-800.0,40.0,-10.0
muan.wav=muan,44.4,200.0,-800.0,60.0,30.0
fuan.wav=fuan,44.4,250.0,-800.0,90.0,30.0
duan.wav=duan,44.4,200.0,-800.0,30.0,10.0
tuan.wav=tuan,44.4,200.0,-800.0,40.0,-10.0
nuan.wav=nuan,44.4,200.0,-800.0,60.0,30.0
luan.wav=luan,44.4,200.0,-800.0,60.0,30.0
zuan.wav=zuan,44.4,200.0,-800.0,60.0,20.0
cuan.wav=cuan,44.4,250.0,-800.0,80.0,-5.0
suan.wav=suan,44.4,250.0,-800.0,90.0,30.0
zhuan.wav=zhuan,44.4,200.0,-800.0,60.0,20.0
chuan.wav=chuan,44.4,250.0,-800.0,80.0,-5.0
shuan.wav=shuan,44.4,250.0,-800.0,120.0,40.0
ruan.wav=ruan,44.4,200.0,-800.0,60.0,30.0
guan.wav=guan,44.4,200.0,-800.0,30.0,10.0
kuan.wav=kuan,44.4,200.0,-800.0,40.0,-10.0
huan.wav=huan,44.4,200.0,-800.0,60.0,20.0
juan.wav=juan,44.4,200.0,-800.0,60.0,20.0
quan.wav=quan,44.4,250.0,-800.0,80.0,-5.0
xuan.wav=xuan,44.4,250.0,-800.0,120.0,40.0
dun.wav=dun,44.4,200.0,-800.0,30.0,10.0
tun.wav=tun,44.4,200.0,-800.0,40.0,-10.0
lun.wav=lun,44.4,200.0,-800.0,60.0,30.0
zun.wav=zun,44.4,200.0,-800.0,60.0,20.0
cun.wav=cun,44.4,250.0,-800.0,80.0,-5.0
sun.wav=sun,44.4,250.0,-800.0,90.0,30.0
wen.wav=wen,44.4,200.0,-800.0,50.0,25.0
zhun.wav=zhun,44.4,200.0,-800.0,60.0,20.0
chun.wav=chun,44.4,250.0,-800.0,80.0,-5.0
shun.wav=shun,44.4,250.0,-800.0,120.0,40.0
run.wav=run,44.4,200.0,-800.0,60.0,30.0
gun.wav=gun,44.4,200.0,-800.0,30.0,10.0
kun.wav=kun,44.4,200.0,-800.0,40.0,-10.0
hun.wav=hun,44.4,200.0,-800.0,60.0,20.0
zhuang.wav=zhuang,44.4,200.0,-800.0,60.0,20.0
chuang.wav=chuang,44.4,250.0,-800.0,80.0,-5.0
shuang.wav=shuang,44.4,250.0,-800.0,120.0,40.0
guang.wav=guang,44.4,200.0,-800.0,30.0,10.0
kuang.wav=kuang,44.4,200.0,-800.0,40.0,-10.0
huang.wav=huang,44.4,200.0,-800.0,60.0,20.0
v.wav=- v,0.0,250.0,-800.0,30.0,10.0
v.wav=v,44.4,200.0,-800.0,60.0,30.0
v.wav=_v,1000.0,350.0,-500.0,120.0,60.0
yu.wav=yu,44.4,150.0,-800.0,50.0,25.0
nv.wav=nv,44.4,150.0,-800.0,60.0,30.0
lv.wav=lv,44.4,150.0,-800.0,60.0,30.0
ju.wav=ju,44.4,100.0,-800.0,60.0,20.0
qu.wav=qu,44.4,150.0,-800.0,80.0,-5.0
xu.wav=xu,44.4,150.0,-800.0,120.0,40.0
yue.wav=yue,44.4,200.0,-800.0,50.0,25.0
yue.wav=_ve,1000.0,350.0,-500.0,120.0,60.0
jue.wav=jue,44.4,200.0,-800.0,60.0,20.0
que.wav=que,44.4,250.0,-800.0,80.0,-5.0
xue.wav=xue,44.4,250.0,-800.0,120.0,40.0
nve.wav=nve,44.4,200.0,-800.0,60.0,30.0
lve.wav=lve,44.4,200.0,-800.0,60.0,30.0
yun.wav=yun,44.4,200.0,-800.0,50.0,25.0
yun.wav=_vn,1000.0,350.0,-500.0,120.0,60.0
jun.wav=jun,44.4,200.0,-800.0,60.0,20.0
qun.wav=qun,44.4,250.0,-800.0,80.0,-5.0
xun.wav=xun,44.4,250.0,-800.0,120.0,40.0
zhi.wav=zhi,44.4,200.0,-800.0,60.0,20.0
zhi.wav=_ir,1000.0,350.0,-500.0,120.0,60.0
chi.wav=chi,44.4,250.0,-800.0,80.0,-5.0
shi.wav=shi,44.4,250.0,-800.0,120.0,40.0
ri.wav=ri,44.4,200.0,-800.0,60.0,30.0
zi.wav=zi,44.4,200.0,-800.0,60.0,20.0
ci.wav=ci,44.4,250.0,-800.0,80.0,-5.0
si.wav=si,44.4,250.0,-800.0,90.0,30.0
si.wav=_iz,1000.0,350.0,-500.0,120.0,60.0
er.wav=- er,0.0,250.0,-800.0,30.0,10.0
er.wav=er,44.4,200.0,-800.0,60.0,30.0
er.wav=_er,1000.0,350.0,-500.0,120.0,60.0
a_a.wav=a a,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ai_a.wav=ai a,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ao_a.wav=ao a,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
an_a.wav=an a,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ang_a.wav=ang a,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
o_a.wav=o a,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ong_a.wav=ong a,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ou_a.wav=ou a,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
e_a.wav=e a,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ei_a.wav=ei a,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
en_a.wav=en a,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
eng_a.wav=eng a,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
i_a.wav=i a,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ye_a.wav=eh a,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
yan_a.wav=ian a,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
u_a.wav=u a,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
v_a.wav=v a,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
er_a.wav=er a,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
zhi_a.wav=ir a,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
si_a.wav=iz a,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
a_ai.wav=a ai,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ai_ai.wav=ai ai,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ao_ai.wav=ao ai,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
an_ai.wav=an ai,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ang_ai.wav=ang ai,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
o_ai.wav=o ai,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ong_ai.wav=ong ai,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ou_ai.wav=ou ai,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
e_ai.wav=e ai,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ei_ai.wav=ei ai,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
en_ai.wav=en ai,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
eng_ai.wav=eng ai,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
i_ai.wav=i ai,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ye_ai.wav=eh ai,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
yan_ai.wav=ian ai,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
u_ai.wav=u ai,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
v_ai.wav=v ai,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
er_ai.wav=er ai,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
zhi_ai.wav=ir ai,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
si_ai.wav=iz ai,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
a_ao.wav=a ao,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ai_ao.wav=ai ao,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ao_ao.wav=ao ao,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
an_ao.wav=an ao,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ang_ao.wav=ang ao,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
o_ao.wav=o ao,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ong_ao.wav=ong ao,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ou_ao.wav=ou ao,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
e_ao.wav=e ao,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ei_ao.wav=ei ao,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
en_ao.wav=en ao,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
eng_ao.wav=eng ao,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
i_ao.wav=i ao,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ye_ao.wav=eh ao,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
yan_ao.wav=ian ao,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
u_ao.wav=u ao,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
v_ao.wav=v ao,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
er_ao.wav=er ao,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
zhi_ao.wav=ir ao,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
si_ao.wav=iz ao,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
a_an.wav=a an,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ai_an.wav=ai an,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ao_an.wav=ao an,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
an_an.wav=an an,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ang_an.wav=ang an,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
o_an.wav=o an,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ong_an.wav=ong an,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ou_an.wav=ou an,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
e_an.wav=e an,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ei_an.wav=ei an,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
en_an.wav=en an,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
eng_an.wav=eng an,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
i_an.wav=i an,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ye_an.wav=eh an,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
yan_an.wav=ian an,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
u_an.wav=u an,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
v_an.wav=v an,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
er_an.wav=er an,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
zhi_an.wav=ir an,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
si_an.wav=iz an,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
a_ang.wav=a ang,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ai_ang.wav=ai ang,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ao_ang.wav=ao ang,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
an_ang.wav=an ang,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ang_ang.wav=ang ang,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
o_ang.wav=o ang,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ong_ang.wav=ong ang,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ou_ang.wav=ou ang,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
e_ang.wav=e ang,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ei_ang.wav=ei ang,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
en_ang.wav=en ang,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
eng_ang.wav=eng ang,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
i_ang.wav=i ang,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ye_ang.wav=eh ang,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
yan_ang.wav=ian ang,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
u_ang.wav=u ang,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
v_ang.wav=v ang,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
er_ang.wav=er ang,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
zhi_ang.wav=ir ang,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
si_ang.wav=iz ang,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
a_o.wav=a o,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ai_o.wav=ai o,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ao_o.wav=ao o,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
an_o.wav=an o,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ang_o.wav=ang o,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
o_o.wav=o o,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ong_o.wav=ong o,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ou_o.wav=ou o,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
e_o.wav=e o,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ei_o.wav=ei o,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
en_o.wav=en o,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
eng_o.wav=eng o,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
i_o.wav=i o,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ye_o.wav=eh o,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
yan_o.wav=ian o,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
u_o.wav=u o,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
v_o.wav=v o,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
er_o.wav=er o,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
zhi_o.wav=ir o,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
si_o.wav=iz o,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
a_ong.wav=a ong,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ai_ong.wav=ai ong,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ao_ong.wav=ao ong,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
an_ong.wav=an ong,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ang_ong.wav=ang ong,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
o_ong.wav=o ong,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ong_ong.wav=ong ong,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ou_ong.wav=ou ong,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
e_ong.wav=e ong,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ei_ong.wav=ei ong,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
en_ong.wav=en ong,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
eng_ong.wav=eng ong,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
i_ong.wav=i ong,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ye_ong.wav=eh ong,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
yan_ong.wav=ian ong,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
u_ong.wav=u ong,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
v_ong.wav=v ong,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
er_ong.wav=er ong,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
zhi_ong.wav=ir ong,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
si_ong.wav=iz ong,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
a_ou.wav=a ou,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ai_ou.wav=ai ou,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ao_ou.wav=ao ou,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
an_ou.wav=an ou,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ang_ou.wav=ang ou,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
o_ou.wav=o ou,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ong_ou.wav=ong ou,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ou_ou.wav=ou ou,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
e_ou.wav=e ou,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ei_ou.wav=ei ou,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
en_ou.wav=en ou,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
eng_ou.wav=eng ou,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
i_ou.wav=i ou,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ye_ou.wav=eh ou,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
yan_ou.wav=ian ou,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
u_ou.wav=u ou,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
v_ou.wav=v ou,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
er_ou.wav=er ou,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
zhi_ou.wav=ir ou,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
si_ou.wav=iz ou,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
a_e.wav=a e,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ai_e.wav=ai e,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ao_e.wav=ao e,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
an_e.wav=an e,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ang_e.wav=ang e,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
o_e.wav=o e,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ong_e.wav=ong e,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ou_e.wav=ou e,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
e_e.wav=e e,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ei_e.wav=ei e,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
en_e.wav=en e,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
eng_e.wav=eng e,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
i_e.wav=i e,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ye_e.wav=eh e,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
yan_e.wav=ian e,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
u_e.wav=u e,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
v_e.wav=v e,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
er_e.wav=er e,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
zhi_e.wav=ir e,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
si_e.wav=iz e,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
a_en.wav=a en,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ai_en.wav=ai en,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ao_en.wav=ao en,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
an_en.wav=an en,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ang_en.wav=ang en,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
o_en.wav=o en,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ong_en.wav=ong en,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ou_en.wav=ou en,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
e_en.wav=e en,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ei_en.wav=ei en,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
en_en.wav=en en,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
eng_en.wav=eng en,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
i_en.wav=i en,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ye_en.wav=eh en,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
yan_en.wav=ian en,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
u_en.wav=u en,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
v_en.wav=v en,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
er_en.wav=er en,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
zhi_en.wav=ir en,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
si_en.wav=iz en,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
a_eng.wav=a eng,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ai_eng.wav=ai eng,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ao_eng.wav=ao eng,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
an_eng.wav=an eng,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ang_eng.wav=ang eng,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
o_eng.wav=o eng,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ong_eng.wav=ong eng,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ou_eng.wav=ou eng,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
e_eng.wav=e eng,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ei_eng.wav=ei eng,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
en_eng.wav=en eng,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
eng_eng.wav=eng eng,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
i_eng.wav=i eng,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ye_eng.wav=eh eng,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
yan_eng.wav=ian eng,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
u_eng.wav=u eng,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
v_eng.wav=v eng,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
er_eng.wav=er eng,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
zhi_eng.wav=ir eng,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
si_eng.wav=iz eng,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
a_i.wav=a i,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ai_i.wav=ai i,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ao_i.wav=ao i,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
an_i.wav=an i,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ang_i.wav=ang i,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
o_i.wav=o i,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ong_i.wav=ong i,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ou_i.wav=ou i,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
e_i.wav=e i,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ei_i.wav=ei i,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
en_i.wav=en i,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
eng_i.wav=eng i,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
i_i.wav=i i,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ye_i.wav=eh i,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
yan_i.wav=ian i,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
u_i.wav=u i,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
v_i.wav=v i,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
er_i.wav=er i,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
zhi_i.wav=ir i,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
si_i.wav=iz i,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
a_u.wav=a u,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ai_u.wav=ai u,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ao_u.wav=ao u,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
an_u.wav=an u,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ang_u.wav=ang u,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
o_u.wav=o u,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ong_u.wav=ong u,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ou_u.wav=ou u,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
e_u.wav=e u,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ei_u.wav=ei u,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
en_u.wav=en u,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
eng_u.wav=eng u,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
i_u.wav=i u,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ye_u.wav=eh u,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
yan_u.wav=ian u,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
u_u.wav=u u,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
v_u.wav=v u,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
er_u.wav=er u,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
zhi_u.wav=ir u,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
si_u.wav=iz u,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
a_v.wav=a v,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ai_v.wav=ai v,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ao_v.wav=ao v,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
an_v.wav=an v,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ang_v.wav=ang v,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
o_v.wav=o v,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ong_v.wav=ong v,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ou_v.wav=ou v,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
e_v.wav=e v,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ei_v.wav=ei v,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
en_v.wav=en v,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
eng_v.wav=eng v,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
i_v.wav=i v,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ye_v.wav=eh v,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
yan_v.wav=ian v,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
u_v.wav=u v,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
v_v.wav=v v,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
er_v.wav=er v,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
zhi_v.wav=ir v,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
si_v.wav=iz v,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
a_er.wav=a er,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ai_er.wav=ai er,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ao_er.wav=ao er,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
an_er.wav=an er,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ang_er.wav=ang er,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
o_er.wav=o er,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ong_er.wav=ong er,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ou_er.wav=ou er,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
e_er.wav=e er,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ei_er.wav=ei er,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
en_er.wav=en er,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
eng_er.wav=eng er,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
i_er.wav=i er,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
ye_er.wav=eh er,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
yan_er.wav=ian er,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
u_er.wav=u er,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
v_er.wav=v er,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
er_er.wav=er er,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
zhi_er.wav=ir er,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
si_er.wav=iz er,500.0,600.0,-400.0,300.0,100.0
Author
YukitoYuki
Views
63
First release
Last update
Rating
5.00 star(s) 1 ratings

Latest updates

  1. ver 1.1 update

    removed "be" "pe" and "fe" as unnecessary sounds. added "hi" "gi" and "ki". Although not native...