Resource icon

OREMO Recording Package Chinese Rentan-style CV reclist + base oto.ini ver 1.1

Edit2: now you can download the oto.ini base and reclist as txt file here!

Edit:
written an optional 6-mora VV part. To write the VV part, I used mostly Adlez27's VCV-generator's help (It was super good, thank you!).

==========

This is a short Chinese Rentan reclist for people who are busy and don't have time for recording a regular CV Chinese or CVVChinese VB at all.

This VB is configured and used as any other Mandarin Chinese CV but recorded as 5-mora VCV, so that's why it's really short compared to other Chinese reclist. But however, reading this can be hard for beginners...

So if you are a beginner, I suggest looking up for a different reclist and if you don't know how to read and pronounce Pinyin then you should practice it first BEFORE recording Chinese VB (sorry guys, the shortcut doesn't exist for Chinese)!

Reclist notes (and some recording tips):

In the reclist, "_L" just means that record that syllable as a long tone like in CV. E.g. "a_L" is just a CV sample of sound "a".

In samples like "-ai", "-ao", "-an" and "-ang", please, keep i/o/n/ng sound SHORT as these will be used as an ending sound. So, for example, "ai" is recorded like "aaaaaaaaaaaaai" and NOT like "aaaaaaiiiiiiiii".

In strings, where there's i/u glide (e.g. "bie" and "hua"), please be careful to not record i/u glide too long and exaggeratedly. So, it's like "bieeeeeeee/huaaaaaa" and NOT "biiiiiieeeeee/huuuaaaaa"

Like I previously mentioned, strings like "a_ba_pa_ma_fa" etc will be recorded continuously, just like a regular VCV but with Chinese phonemes~ (So yeah, don't take breaks and inhale between syllables expect in one string which has + marks)

"v" in reclist stands for ü. E.g. nv=nü

a_L
a_ba_pa_ma_fa
a_da_ta_na_la
a_za_ca_sa_wa
a_zha_cha_sha_ran
a_ga_ka_ha_ya

ai_L
ai_bai_pai_mai_fa
ai_dai_tai_nai_lai
ai_zai_cai_sai_wai
ai_zhai_chai_shai
ai_gai_kai_hai

ao_L
ao_bao_pao_mao_fa
ao_dao_tao_nao_lao
ao_zao_cao_sao
ao_zhao_chao_shao_rao
ao_gao_kao_hao_yao

an_L
an_ban_pan_man_fan
an_dan_tan_nan_lan
an_zan_can_san_wan
an_zhan_chan_shan_ran
an_gan_kan_han

ang_L
ang_bang_pang_mang_fang
ang_dang_tang_nang_lang
ang_zang_cang_sang_wang
ang_zhang_chang_shang_rang
ang_gang_kang_hang_yang

o_L
wo_bo_po_mo_fo
wo_duo_tuo_nuo_luo
wo_zuo_cuo_suo
wo_zhuo_chuo_shuo_ruo
wo_guo_kuo_huo_wo

ong_L
ong_dong_tong_nong_long
ong_zong_cong_song
ong_zhong_chong_shou_rong
ong_gong_kong_hong_yong

ou_L
ou_bu_pou_mou_fou
ou_dou_tou_nou_lou
ou_zou_cou_sou
ou_zhou_chou_shou_rou
ou_gou_kou_hou_you

e_L
me_de_te_ne_le
e_ze_ce_se
e_zhe_che_she_re
e_ge_ke_he

ei_L
ei_bei_pei_mei_fei
ei_dei_tei_nei_lei
ei_zei_sei_wei
ei_zhei_chei_shei
ei_gei_kei_hei

en_L
nen_ben_pen_men_fen
en_zen_cen_sen
en_zhen_chen_shen_ren
en_gen_ken_hen

eng_L
eng_beng_peng_meng_feng
eng_deng_teng_neng_leng
eng_zeng_ceng_seng_weng
eng_zheng_cheng_sheng_reng
eng_geng_keng_heng

i_L
hi_gi_ki
i_bi_pi_mi
i_di_ti_ni_li
i_ji_qi_xi_yi

ya_lia_jia_qia_xia

yao_biao_piao_miao
yao_diao_tiao_niao_liao
yao_jiao_qiao_xiao

ye_L
ye_bie_pie_mie
ye_die_tie_nie_lie
ye_jie_qie_xie_ye

you_diu_tiu_niu_liu
you_jiu_qiu_xiu_miu

yan_L
yan_bian_pian_mian
yan_dian_tian_nian_lian
yan_jian_qian_xiang_yan
yuan_juan_quan_xuan_yuan

yang_niang_liang_yang
yang_jiang_qiang_xiang

yin_bin_pin_min
yin_nin_lin_yin
yin_jin_qin_xin

ying_bing_ping_ming
ying_ding_ting_ning_ling
ying_jing_qing_xing_ying

yong_jiong_qiong_xiong

u_L
u_bu_pu_mu_fu
u_du_tu_nu_lu
u_zu_cu_su
u_zhu_chu_shu_ru
u_gu_ku_hu_wu

wa_zhua_chua_shua_rua
wa_gua_kua_hua

wei_dui_tui_wei
wei_zui_cui_sui
wei_zhui_chui_shui_rui
wei_gui_kui_hui

wai_zhuai_chuai_shuai
wai_guai_kuai_huai

wan_buan_puan_muan_fuan
wan_duan_tuan_nuan_luan
wan_zuan_cuan_suan
wan_zhuan_chuan_shuan_ruan
wan_guan_kuan_huan
wan_juan_quan_xuan

wen_dun_tun_lun
wen_zun_cun_sun
wen_zhun_chun_shun_run
wen_gun_kun_hun_wen

wang_zhuang_chuang_shuang
wang_guang_kuang_huang_wang

v_L
yu_nv_lv_er
yu_ju_qu_xu_yu

yue_nve_lve_yue
yue_jue_que_xue

yun_jun_qun_xun_yun

er_L
shi_L
si_L
zhi_chi_shi_ri
er_zi_ci_si

fa+ha+hu+xi

+ mean a one beat break

Base oto.ini notes:

This base oto.ini setting's values are based on recordings that were recorded with One Note Jazz BGM guide (Tempo: 100). You can download the guide here: https://w.atwiki.jp/vbmaker/pages/26.html

a_L.wav=- a,1301.5,170.0,-1000.0,30.0,0.0
a_L.wav=a,1500.0,100.0,-1000.0,60.0,30.0
a_L.wav=_a,2631.5,470.7,-637.9,200.0,80.0
a_ba_pa_ma_fa.wav=ba,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
a_ba_pa_ma_fa.wav=pa,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
a_ba_pa_ma_fa.wav=ma,3200.0,170.0,-450.0,50.0,25.0
a_ba_pa_ma_fa.wav=fa,3800.0,200.0,-1000.0,90.0,30.0
a_da_ta_na_la.wav=da,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
a_da_ta_na_la.wav=ta,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
a_da_ta_na_la.wav=na,3200.0,170.0,-450.0,50.0,25.0
a_da_ta_na_la.wav=la,3800.0,170.0,-1000.0,60.0,30.0
a_za_ca_sa_wa.wav=za,2000.0,170.0,-450.0,60.0,20.0
a_za_ca_sa_wa.wav=ca,2600.0,170.0,-450.0,80.0,-10.0
a_za_ca_sa_wa.wav=sa,3200.0,200.0,-450.0,120.0,40.0
a_za_ca_sa_wa.wav=wa,3800.0,200.0,-1000.0,80.0,40.0
a_zha_cha_sha_ran.wav=zha,2000.0,200.0,-450.0,60.0,20.0
a_zha_cha_sha_ran.wav=cha,2600.0,200.0,-450.0,80.0,-10.0
a_zha_cha_sha_ran.wav=sha,3200.0,200.0,-450.0,120.0,40.0
a_ga_ka_ha_ya.wav=ga,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
a_ga_ka_ha_ya.wav=ka,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
a_ga_ka_ha_ya.wav=ha,3200.0,170.0,-450.0,60.0,30.0
a_ga_ka_ha_ya.wav=ya,3800.0,170.0,-1000.0,60.0,30.0
ai_L.wav=- ai,1383.9,170.0,-1000.0,30.0,0.0
ai_L.wav=ai,1500.0,100.0,-1000.0,60.0,30.0
ai_L.wav=_ai,2842.4,428.0,-556.1,200.0,80.0
ai_bai_pai_mai_fa.wav=bai,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
ai_bai_pai_mai_fa.wav=pai,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
ai_bai_pai_mai_fa.wav=mai,3200.0,170.0,-450.0,50.0,25.0
ai_dai_tai_nai_lai.wav=dai,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
ai_dai_tai_nai_lai.wav=tai,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
ai_dai_tai_nai_lai.wav=nai,3200.0,170.0,-450.0,50.0,25.0
ai_dai_tai_nai_lai.wav=lai,3800.0,170.0,-1000.0,60.0,30.0
ai_zai_cai_sai_wai.wav=zai,2000.0,170.0,-450.0,60.0,20.0
ai_zai_cai_sai_wai.wav=cai,2600.0,170.0,-450.0,80.0,-10.0
ai_zai_cai_sai_wai.wav=sai,3200.0,200.0,-450.0,120.0,40.0
ai_zai_cai_sai_wai.wav=wai,3800.0,200.0,-1000.0,80.0,40.0
ai_zhai_chai_shai.wav=zhai,2000.0,200.0,-450.0,60.0,20.0
ai_zhai_chai_shai.wav=chai,2600.0,200.0,-450.0,80.0,-10.0
ai_zhai_chai_shai.wav=shai,3200.0,200.0,-450.0,120.0,40.0
ai_gai_kai_hai.wav=gai,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
ai_gai_kai_hai.wav=kai,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
ai_gai_kai_hai.wav=hai,3200.0,170.0,-1000.0,60.0,30.0
ao_L.wav=- ao,1315.7,170.0,-1000.0,30.0,0.0
ao_L.wav=ao,1500.0,100.0,-1000.0,60.0,30.0
ao_L.wav=_ao,2345.0,350.0,-500.0,200.0,80.0
ao_bao_pao_mao_fa.wav=bao,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
ao_bao_pao_mao_fa.wav=pao,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
ao_bao_pao_mao_fa.wav=mao,3200.0,170.0,-450.0,50.0,25.0
ao_dao_tao_nao_lao.wav=dao,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
ao_dao_tao_nao_lao.wav=tao,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
ao_dao_tao_nao_lao.wav=nao,3200.0,170.0,-450.0,50.0,25.0
ao_dao_tao_nao_lao.wav=lao,3800.0,170.0,-1000.0,60.0,30.0
ao_zao_cao_sao.wav=zao,2000.0,170.0,-450.0,60.0,20.0
ao_zao_cao_sao.wav=cao,2600.0,170.0,-450.0,80.0,-10.0
ao_zao_cao_sao.wav=sao,3200.0,200.0,-450.0,120.0,40.0
ao_zhao_chao_shao_rao.wav=zhao,2000.0,200.0,-450.0,60.0,20.0
ao_zhao_chao_shao_rao.wav=chao,2600.0,200.0,-450.0,80.0,-10.0
ao_zhao_chao_shao_rao.wav=shao,3200.0,200.0,-450.0,120.0,40.0
ao_zhao_chao_shao_rao.wav=rao,3800.0,200.0,-1000.0,80.0,40.0
ao_gao_kao_hao_yao.wav=gao,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
ao_gao_kao_hao_yao.wav=kao,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
ao_gao_kao_hao_yao.wav=hao,3200.0,170.0,-450.0,60.0,30.0
ao_gao_kao_hao_yao.wav=yao,3800.0,170.0,-1000.0,60.0,30.0
an_L.wav=- an,1330.7,170.0,-1000.0,30.0,0.0
an_L.wav=an,1500.0,100.0,-1000.0,60.0,30.0
an_L.wav=_an,2652.0,425.6,-545.0,200.0,80.0
an_ban_pan_man_fan.wav=ban,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
an_ban_pan_man_fan.wav=pan,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
an_ban_pan_man_fan.wav=man,3200.0,170.0,-450.0,50.0,25.0
an_ban_pan_man_fan.wav=fan,3800.0,200.0,-1000.0,90.0,30.0
an_dan_tan_nan_lan.wav=dan,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
an_dan_tan_nan_lan.wav=tan,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
an_dan_tan_nan_lan.wav=nan,3200.0,170.0,-450.0,50.0,25.0
an_dan_tan_nan_lan.wav=lan,3800.0,170.0,-1000.0,60.0,30.0
an_zan_can_san_wan.wav=zan,2000.0,170.0,-450.0,60.0,20.0
an_zan_can_san_wan.wav=can,2600.0,170.0,-450.0,80.0,-10.0
an_zan_can_san_wan.wav=san,3200.0,200.0,-450.0,120.0,40.0
an_zan_can_san_wan.wav=wan,3800.0,200.0,-1000.0,80.0,40.0
an_zhan_chan_shan_ran.wav=zhan,2000.0,200.0,-450.0,60.0,20.0
an_zhan_chan_shan_ran.wav=chan,2600.0,200.0,-450.0,80.0,-10.0
an_zhan_chan_shan_ran.wav=shan,3200.0,200.0,-450.0,120.0,40.0
an_zhan_chan_shan_ran.wav=ran,3800.0,200.0,-1000.0,80.0,40.0
an_gan_kan_han.wav=gan,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
an_gan_kan_han.wav=kan,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
an_gan_kan_han.wav=han,3200.0,170.0,-450.0,60.0,30.0
ang_L.wav=- ang,1320.2,170.0,-1000.0,30.0,0.0
ang_L.wav=ang,1500.0,100.0,-1000.0,60.0,30.0
ang_L.wav=_ang,2624.6,494.4,-625.8,200.0,80.0
ang_bang_pang_mang_fang.wav=bang,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
ang_bang_pang_mang_fang.wav=pang,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
ang_bang_pang_mang_fang.wav=mang,3200.0,170.0,-450.0,50.0,25.0
ang_bang_pang_mang_fang.wav=fang,3800.0,200.0,-1000.0,90.0,30.0
ang_dang_tang_nang_lang.wav=dang,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
ang_dang_tang_nang_lang.wav=tang,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
ang_dang_tang_nang_lang.wav=nang,3200.0,170.0,-450.0,50.0,25.0
ang_dang_tang_nang_lang.wav=lang,3800.0,170.0,-1000.0,60.0,30.0
ang_zang_cang_sang_wang.wav=zang,2000.0,170.0,-450.0,60.0,20.0
ang_zang_cang_sang_wang.wav=cang,2600.0,170.0,-450.0,80.0,-10.0
ang_zang_cang_sang_wang.wav=sang,3200.0,200.0,-450.0,120.0,40.0
ang_zang_cang_sang_wang.wav=wang,3800.0,200.0,-1000.0,80.0,40.0
ang_zhang_chang_shang_rang.wav=zhang,2000.0,200.0,-450.0,60.0,20.0
ang_zhang_chang_shang_rang.wav=chang,2600.0,200.0,-450.0,80.0,-10.0
ang_zhang_chang_shang_rang.wav=shang,3200.0,200.0,-450.0,120.0,40.0
ang_zhang_chang_shang_rang.wav=rang,3800.0,200.0,-1000.0,80.0,40.0
ang_gang_kang_hang_yang.wav=gang,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
ang_gang_kang_hang_yang.wav=kang,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
ang_gang_kang_hang_yang.wav=hang,3200.0,170.0,-450.0,60.0,30.0
ang_gang_kang_hang_yang.wav=yang,3800.0,170.0,-1000.0,60.0,30.0
o_L.wav=- o,1291.8,266.1,-906.4,30.0,0.0
o_L.wav=o,1508.8,100.0,-717.3,60.0,30.0
o_L.wav=_o,2408.7,350.0,-500.0,200.0,80.0
wo_bo_po_mo_fo.wav=bo,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
wo_bo_po_mo_fo.wav=po,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
wo_bo_po_mo_fo.wav=mo,3200.0,170.0,-450.0,50.0,25.0
wo_bo_po_mo_fo.wav=fo,3800.0,200.0,-1000.0,90.0,30.0
wo_duo_tuo_nuo_luo.wav=duo,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
wo_duo_tuo_nuo_luo.wav=tuo,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
wo_duo_tuo_nuo_luo.wav=nuo,3200.0,170.0,-450.0,50.0,25.0
wo_duo_tuo_nuo_luo.wav=luo,3800.0,170.0,-1000.0,60.0,30.0
wo_zuo_cuo_suo.wav=zuo,2000.0,170.0,-450.0,60.0,20.0
wo_zuo_cuo_suo.wav=cuo,2600.0,170.0,-450.0,80.0,-10.0
wo_zuo_cuo_suo.wav=suo,3200.0,200.0,-450.0,120.0,40.0
wo_zhuo_chuo_shuo_ruo.wav=zhuo,2000.0,200.0,-450.0,60.0,20.0
wo_zhuo_chuo_shuo_ruo.wav=chuo,2600.0,200.0,-450.0,80.0,-10.0
wo_zhuo_chuo_shuo_ruo.wav=shuo,3200.0,200.0,-450.0,120.0,40.0
wo_zhuo_chuo_shuo_ruo.wav=ruo,3800.0,200.0,-1000.0,80.0,40.0
wo_guo_kuo_huo_wo.wav=guo,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
wo_guo_kuo_huo_wo.wav=kuo,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
wo_guo_kuo_huo_wo.wav=huo,3200.0,170.0,-450.0,60.0,30.0
wo_guo_kuo_huo_wo.wav=wo,3800.0,170.0,-1000.0,80.0,40.0
ong_L.wav=- ong,1318.7,247.8,-1000.0,30.0,0.0
ong_L.wav=ong,1500.0,100.0,-1000.0,60.0,30.0
ong_L.wav=_ong,3219.4,432.7,-500.0,200.0,80.0
ong_dong_tong_nong_long.wav=dong,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
ong_dong_tong_nong_long.wav=tong,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
ong_dong_tong_nong_long.wav=nong,3200.0,170.0,-450.0,50.0,25.0
ong_dong_tong_nong_long.wav=long,3800.0,170.0,-1000.0,60.0,30.0
ong_zong_cong_song.wav=zong,2000.0,170.0,-450.0,60.0,20.0
ong_zong_cong_song.wav=cong,2600.0,170.0,-450.0,80.0,-10.0
ong_zong_cong_song.wav=song,3200.0,200.0,-450.0,120.0,40.0
ong_gong_kong_hong_yong.wav=gong,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
ong_gong_kong_hong_yong.wav=kong,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
ong_gong_kong_hong_yong.wav=hong,3200.0,170.0,-450.0,60.0,30.0
ong_gong_kong_hong_yong.wav=yong,3800.0,170.0,-1000.0,60.0,30.0
ou_L.wav=- ou,1334.8,230.4,-1000.0,30.0,0.0
ou_L.wav=ou,1500.0,100.0,-1000.0,60.0,30.0
ou_L.wav=_ou,2665.4,350.0,-500.0,200.0,80.0
ou_dou_tou_nou_lou.wav=dou,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
ou_dou_tou_nou_lou.wav=tou,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
ou_dou_tou_nou_lou.wav=nou,3200.0,170.0,-450.0,50.0,25.0
ou_dou_tou_nou_lou.wav=lou,3800.0,170.0,-1000.0,60.0,30.0
ou_zou_cou_sou.wav=zou,2000.0,170.0,-450.0,60.0,20.0
ou_zou_cou_sou.wav=cou,2600.0,170.0,-450.0,80.0,-10.0
ou_zou_cou_sou.wav=sou,3200.0,200.0,-450.0,120.0,40.0
ou_zhou_chou_shou_rou.wav=zhou,2000.0,200.0,-450.0,60.0,20.0
ou_zhou_chou_shou_rou.wav=chou,2600.0,200.0,-450.0,80.0,-10.0
ou_zhou_chou_shou_rou.wav=shou,3200.0,200.0,-450.0,120.0,40.0
ou_zhou_chou_shou_rou.wav=rou,3800.0,200.0,-1000.0,80.0,40.0
ou_gou_kou_hou_you.wav=gou,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
ou_gou_kou_hou_you.wav=kou,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
ou_gou_kou_hou_you.wav=hou,3200.0,170.0,-450.0,60.0,30.0
ou_gou_kou_hou_you.wav=you,3800.0,170.0,-1000.0,60.0,30.0
e_L.wav=- e,1354.8,323.1,-1000.0,30.0,0.0
e_L.wav=e,1640.2,100.0,-1000.0,60.0,30.0
e_L.wav=_e,2779.1,350.0,-500.0,200.0,80.0
me_de_te_ne_le.wav=me,1400.0,170.0,-1000.0,50.0,25.0
me_de_te_ne_le.wav=de,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
me_de_te_ne_le.wav=te,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
me_de_te_ne_le.wav=ne,3200.0,170.0,-450.0,50.0,25.0
me_de_te_ne_le.wav=le,3800.0,170.0,-1000.0,60.0,30.0
e_ze_ce_se.wav=ze,2000.0,170.0,-450.0,60.0,20.0
e_ze_ce_se.wav=ce,2600.0,170.0,-450.0,80.0,-10.0
e_ze_ce_se.wav=se,3200.0,200.0,-450.0,120.0,40.0
e_zhe_che_she_re.wav=zhe,2000.0,200.0,-450.0,60.0,20.0
e_zhe_che_she_re.wav=che,2600.0,200.0,-450.0,80.0,-10.0
e_zhe_che_she_re.wav=she,3200.0,200.0,-450.0,120.0,40.0
e_zhe_che_she_re.wav=re,3800.0,200.0,-1000.0,80.0,40.0
e_ge_ke_he.wav=ge,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
e_ge_ke_he.wav=ke,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
e_ge_ke_he.wav=he,3200.0,170.0,-450.0,60.0,30.0
en_L.wav=- en,1384.4,170.0,-1000.0,30.0,0.0
en_L.wav=en,1572.4,100.0,-1000.0,60.0,30.0
en_L.wav=_en,2556.6,564.1,-732.0,200.0,80.0
nen_ben_pen_men_fen.wav=nen,1500.0,170.0,-450.0,50.0,25.0
nen_ben_pen_men_fen.wav=ben,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
nen_ben_pen_men_fen.wav=pen,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
nen_ben_pen_men_fen.wav=men,3200.0,170.0,-450.0,50.0,25.0
nen_ben_pen_men_fen.wav=fen,3800.0,200.0,-1000.0,90.0,30.0
en_zen_cen_sen.wav=zen,2000.0,170.0,-450.0,60.0,20.0
en_zen_cen_sen.wav=cen,2600.0,170.0,-450.0,80.0,-10.0
en_zen_cen_sen.wav=sen,3200.0,200.0,-450.0,120.0,40.0
en_zhen_chen_shen_ren.wav=zhen,2000.0,200.0,-450.0,60.0,20.0
en_zhen_chen_shen_ren.wav=chen,2600.0,200.0,-450.0,80.0,-10.0
en_zhen_chen_shen_ren.wav=shen,3200.0,200.0,-450.0,120.0,40.0
en_zhen_chen_shen_ren.wav=ren,3800.0,200.0,-1000.0,80.0,40.0
en_gen_ken_hen.wav=gen,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
en_gen_ken_hen.wav=ken,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
en_gen_ken_hen.wav=hen,3200.0,170.0,-450.0,60.0,30.0
eng_L.wav=- eng,1378.5,170.0,-1000.0,30.0,0.0
eng_L.wav=eng,1602.8,100.0,-1000.0,60.0,30.0
eng_L.wav=_eng,2941.2,473.1,-651.2,200.0,80.0
eng_beng_peng_meng_feng.wav=beng,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
eng_beng_peng_meng_feng.wav=peng,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
eng_beng_peng_meng_feng.wav=meng,3200.0,170.0,-450.0,50.0,25.0
eng_beng_peng_meng_feng.wav=feng,3800.0,200.0,-1000.0,90.0,30.0
eng_deng_teng_neng_leng.wav=deng,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
eng_deng_teng_neng_leng.wav=teng,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
eng_deng_teng_neng_leng.wav=neng,3200.0,170.0,-450.0,50.0,25.0
eng_deng_teng_neng_leng.wav=leng,3800.0,170.0,-1000.0,60.0,30.0
eng_zeng_ceng_seng_weng.wav=zeng,2000.0,170.0,-450.0,60.0,20.0
eng_zeng_ceng_seng_weng.wav=ceng,2600.0,170.0,-450.0,80.0,-10.0
eng_zeng_ceng_seng_weng.wav=seng,3200.0,200.0,-450.0,120.0,40.0
eng_zeng_ceng_seng_weng.wav=weng,3800.0,200.0,-1000.0,80.0,40.0
eng_zheng_cheng_sheng_reng.wav=zheng,2000.0,200.0,-450.0,60.0,20.0
eng_zheng_cheng_sheng_reng.wav=cheng,2600.0,200.0,-450.0,80.0,-10.0
eng_zheng_cheng_sheng_reng.wav=sheng,3200.0,200.0,-450.0,120.0,40.0
eng_zheng_cheng_sheng_reng.wav=reng,3800.0,200.0,-1000.0,80.0,40.0
eng_geng_keng_heng.wav=geng,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
eng_geng_keng_heng.wav=keng,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
eng_geng_keng_heng.wav=heng,3200.0,170.0,-450.0,60.0,30.0
i_L.wav=- i,1294.4,170.0,-1000.0,30.0,0.0
i_L.wav=i,1500.0,100.0,-1000.0,60.0,30.0
i_L.wav=_i,2586.2,449.5,-526.5,200.0,80.0
i_bi_pi_mi.wav=bi,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
i_bi_pi_mi.wav=pi,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
i_bi_pi_mi.wav=mi,3200.0,170.0,-450.0,50.0,25.0
i_di_ti_ni_li.wav=di,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
i_di_ti_ni_li.wav=ti,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
i_di_ti_ni_li.wav=ni,3200.0,170.0,-450.0,50.0,25.0
i_di_ti_ni_li.wav=li,3800.0,170.0,-1000.0,60.0,30.0
i_ji_qi_xi_yi.wav=ji,2000.0,200.0,-450.0,60.0,20.0
i_ji_qi_xi_yi.wav=qi,2600.0,200.0,-450.0,60.0,-10.0
i_ji_qi_xi_yi.wav=xi,3200.0,230.0,-1000.0,120.0,40.0
i_ji_qi_xi_yi.wav=yi,3800.0,170.0,-1000.0,60.0,30.0
ya_lia_jia_qia_xia.wav=lia,2000.0,200.0,-450.0,60.0,20.0
ya_lia_jia_qia_xia.wav=jia,2600.0,200.0,-450.0,60.0,20.0
ya_lia_jia_qia_xia.wav=qia,3800.0,230.0,-1000.0,60.0,-10.0
ya_lia_jia_qia_xia.wav=xia,3200.0,230.0,-1000.0,120.0,40.0
yao_biao_piao_miao.wav=biao,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
yao_biao_piao_miao.wav=piao,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
yao_biao_piao_miao.wav=miao,3200.0,170.0,-450.0,50.0,25.0
yao_diao_tiao_niao_liao.wav=diao,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
yao_diao_tiao_niao_liao.wav=tiao,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
yao_diao_tiao_niao_liao.wav=niao,3200.0,170.0,-450.0,50.0,25.0
yao_diao_tiao_niao_liao.wav=liao,3800.0,170.0,-1000.0,60.0,30.0
yao_jiao_qiao_xiao.wav=jiao,2000.0,200.0,-450.0,60.0,20.0
yao_jiao_qiao_xiao.wav=qiao,2600.0,200.0,-450.0,60.0,-10.0
yao_jiao_qiao_xiao.wav=xiao,3200.0,230.0,-1000.0,120.0,40.0
ye_L.wav=eh,1544.9,100.0,-1000.0,60.0,30.0
ye_L.wav=_ie,3009.1,473.7,-578.2,200.0,80.0
ye_die_tie_nie_lie.wav=die,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
ye_die_tie_nie_lie.wav=tie,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
ye_die_tie_nie_lie.wav=nie,3200.0,170.0,-450.0,50.0,25.0
ye_die_tie_nie_lie.wav=lie,3800.0,170.0,-1000.0,60.0,30.0
ye_jie_qie_xie_ye.wav=jie,2000.0,200.0,-450.0,60.0,20.0
ye_jie_qie_xie_ye.wav=qie,2600.0,200.0,-450.0,60.0,-10.0
ye_jie_qie_xie_ye.wav=xie,3200.0,230.0,-1000.0,120.0,40.0
ye_jie_qie_xie_ye.wav=ye,3800.0,200.0,-1000.0,60.0,30.0
you_diu_tiu_niu_liu.wav=diu,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
you_diu_tiu_niu_liu.wav=tiu,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
you_diu_tiu_niu_liu.wav=niu,3200.0,170.0,-450.0,50.0,25.0
you_diu_tiu_niu_liu.wav=liu,3800.0,170.0,-1000.0,60.0,30.0
you_jiu_qiu_xiu_miu.wav=jiu,2000.0,200.0,-450.0,60.0,20.0
you_jiu_qiu_xiu_miu.wav=qiu,2600.0,200.0,-450.0,60.0,-10.0
you_jiu_qiu_xiu_miu.wav=xiu,3200.0,230.0,-1000.0,120.0,40.0
yan_L.wav=_ian,2405.9,449.2,-617.0,200.0,80.0
yan_dian_tian_nian_lian.wav=dian,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
yan_dian_tian_nian_lian.wav=tian,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
yan_dian_tian_nian_lian.wav=nian,3200.0,170.0,-450.0,50.0,25.0
yan_dian_tian_nian_lian.wav=lian,3800.0,170.0,-1000.0,60.0,30.0
yuan_juan_quan_xuan_yuan.wav=juan,2000.0,200.0,-450.0,60.0,20.0
yuan_juan_quan_xuan_yuan.wav=quan,2600.0,200.0,-450.0,60.0,-10.0
yuan_juan_quan_xuan_yuan.wav=xuan,3200.0,230.0,-450.0,120.0,40.0
yuan_juan_quan_xuan_yuan.wav=yuan,3800.0,170.0,-1000.0,60.0,30.0
yang_niang_liang_yang.wav=niang,2000.0,200.0,-450.0,60.0,20.0
yang_niang_liang_yang.wav=liang,2600.0,200.0,-450.0,60.0,30.0
yang_niang_liang_yang.wav=yang,3200.0,230.0,-1000.0,60.0,30.0
yang_jiang_qiang_xiang.wav=jiang,2000.0,200.0,-450.0,60.0,20.0
yang_jiang_qiang_xiang.wav=qiang,2600.0,200.0,-450.0,60.0,-10.0
yang_jiang_qiang_xiang.wav=xiang,3200.0,230.0,-1000.0,120.0,40.0
yin_bin_pin_min.wav=bin,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
yin_bin_pin_min.wav=pin,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
yin_bin_pin_min.wav=min,3200.0,170.0,-450.0,50.0,25.0
yin_nin_lin_yin.wav=nin,2000.0,170.0,-450.0,60.0,30.0
yin_nin_lin_yin.wav=lin,2600.0,170.0,-450.0,60.0,30.0
yin_nin_lin_yin.wav=yin,3200.0,170.0,-1000.0,60.0,30.0
yin_nin_lin_yin.wav=_in,4636.4,413.5,-500.0,200.0,80.0
yin_jin_qin_xin.wav=jin,2000.0,200.0,-450.0,60.0,20.0
yin_jin_qin_xin.wav=qin,2600.0,200.0,-450.0,60.0,-10.0
yin_jin_qin_xin.wav=xin,3200.0,230.0,-1000.0,120.0,40.0
ying_bing_ping_ming.wav=bing,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
ying_bing_ping_ming.wav=ping,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
ying_bing_ping_ming.wav=ming,3200.0,170.0,-450.0,50.0,25.0
ying_bing_ping_ming.wav=fing,3800.0,200.0,-1000.0,90.0,30.0
ying_ding_ting_ning_ling.wav=ding,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
ying_ding_ting_ning_ling.wav=ting,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
ying_ding_ting_ning_ling.wav=ning,3200.0,170.0,-450.0,50.0,25.0
ying_ding_ting_ning_ling.wav=ling,3800.0,170.0,-1000.0,60.0,30.0
ying_jing_qing_xing_ying.wav=jing,2000.0,200.0,-450.0,60.0,20.0
ying_jing_qing_xing_ying.wav=qing,2600.0,200.0,-450.0,60.0,-10.0
ying_jing_qing_xing_ying.wav=xing,3200.0,230.0,-1000.0,120.0,40.0
ying_jing_qing_xing_ying.wav=ying,3800.0,170.0,-1000.0,60.0,30.0
ying_jing_qing_xing_ying.wav=_ing,4700.6,350.0,-500.0,200.0,80.0
yong_jiong_qiong_xiong.wav=jiong,2000.0,200.0,-450.0,60.0,20.0
yong_jiong_qiong_xiong.wav=qiong,2600.0,200.0,-450.0,60.0,-10.0
yong_jiong_qiong_xiong.wav=xiong,3200.0,230.0,-1000.0,120.0,40.0
u_L.wav=- u,1328.9,170.0,-1000.0,30.0,0.0
u_L.wav=u,1500.0,100.0,-1000.0,60.0,30.0
u_L.wav=_u,2995.0,350.0,-500.0,200.0,80.0
u_bu_pu_mu_fu.wav=bu,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
u_bu_pu_mu_fu.wav=pu,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
u_bu_pu_mu_fu.wav=mu,3200.0,170.0,-450.0,50.0,25.0
u_bu_pu_mu_fu.wav=fu,3800.0,200.0,-1000.0,90.0,30.0
u_du_tu_nu_lu.wav=du,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
u_du_tu_nu_lu.wav=tu,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
u_du_tu_nu_lu.wav=nu,3200.0,170.0,-450.0,50.0,25.0
u_du_tu_nu_lu.wav=lu,3800.0,170.0,-1000.0,60.0,30.0
u_zu_cu_su.wav=zu,2000.0,170.0,-450.0,60.0,20.0
u_zu_cu_su.wav=cu,2600.0,170.0,-450.0,80.0,-10.0
u_zu_cu_su.wav=su,3200.0,200.0,-1000.0,120.0,40.0
u_zhu_chu_shu_ru.wav=zhu,2000.0,200.0,-450.0,60.0,20.0
u_zhu_chu_shu_ru.wav=chu,2600.0,200.0,-450.0,80.0,-10.0
u_zhu_chu_shu_ru.wav=shu,3200.0,200.0,-450.0,120.0,40.0
u_zhu_chu_shu_ru.wav=ru,3800.0,200.0,-1000.0,80.0,40.0
u_gu_ku_hu_wu.wav=gu,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
u_gu_ku_hu_wu.wav=ku,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
u_gu_ku_hu_wu.wav=hu,3200.0,170.0,-450.0,60.0,30.0
u_gu_ku_hu_wu.wav=wu,3800.0,170.0,-1000.0,80.0,40.0
wa_zhua_chua_shua_rua.wav=zhua,2000.0,200.0,-450.0,60.0,20.0
wa_zhua_chua_shua_rua.wav=chua,2600.0,200.0,-450.0,80.0,-10.0
wa_zhua_chua_shua_rua.wav=shua,3200.0,200.0,-450.0,120.0,40.0
wa_zhua_chua_shua_rua.wav=rua,3800.0,200.0,-1000.0,80.0,40.0
wa_gua_kua_hua.wav=kua,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
wa_gua_kua_hua.wav=hua,3200.0,170.0,-1000.0,60.0,30.0
wei_dui_tui_wei.wav=dui,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
wei_dui_tui_wei.wav=tui,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
wei_dui_tui_wei.wav=wei,3200.0,170.0,-1000.0,80.0,40.0
wei_zui_cui_sui.wav=zui,2000.0,170.0,-450.0,60.0,20.0
wei_zui_cui_sui.wav=cui,2600.0,170.0,-450.0,80.0,-10.0
wei_zui_cui_sui.wav=sui,3200.0,200.0,-1000.0,120.0,40.0
wei_zhui_chui_shui_rui.wav=zhui,2000.0,200.0,-450.0,60.0,20.0
wei_zhui_chui_shui_rui.wav=chui,2600.0,200.0,-450.0,80.0,-10.0
wei_zhui_chui_shui_rui.wav=shui,3200.0,200.0,-450.0,120.0,40.0
wei_zhui_chui_shui_rui.wav=rui,3800.0,200.0,-1000.0,80.0,40.0
wei_gui_kui_hui.wav=gui,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
wei_gui_kui_hui.wav=kui,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
wei_gui_kui_hui.wav=hui,3200.0,170.0,-1000.0,60.0,30.0
wai_zhuai_chuai_shuai.wav=zhuai,2000.0,200.0,-450.0,60.0,20.0
wai_zhuai_chuai_shuai.wav=chuai,2600.0,200.0,-450.0,80.0,-10.0
wai_zhuai_chuai_shuai.wav=shuai,3200.0,200.0,-450.0,120.0,40.0
wai_guai_kuai_huai.wav=guai,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
wai_guai_kuai_huai.wav=kuai,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
wai_guai_kuai_huai.wav=huai,3200.0,170.0,-1000.0,60.0,30.0
wan_buan_puan_muan_fuan.wav=buan,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
wan_buan_puan_muan_fuan.wav=puan,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
wan_buan_puan_muan_fuan.wav=muan,3200.0,170.0,-450.0,50.0,25.0
wan_buan_puan_muan_fuan.wav=fuan,3800.0,200.0,-1000.0,90.0,30.0
wan_duan_tuan_nuan_luan.wav=duan,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
wan_duan_tuan_nuan_luan.wav=tuan,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
wan_duan_tuan_nuan_luan.wav=nuan,3200.0,170.0,-450.0,50.0,25.0
wan_duan_tuan_nuan_luan.wav=luan,3800.0,170.0,-1000.0,60.0,30.0
wan_zuan_cuan_suan.wav=zuan,2000.0,170.0,-450.0,60.0,20.0
wan_zuan_cuan_suan.wav=cuan,2600.0,170.0,-450.0,80.0,-10.0
wan_zuan_cuan_suan.wav=suan,3200.0,200.0,-1000.0,120.0,40.0
wan_zhuan_chuan_shuan_ruan.wav=zhuan,2000.0,200.0,-450.0,60.0,20.0
wan_zhuan_chuan_shuan_ruan.wav=chuan,2600.0,200.0,-450.0,80.0,-10.0
wan_zhuan_chuan_shuan_ruan.wav=shuan,3200.0,200.0,-450.0,120.0,40.0
wan_zhuan_chuan_shuan_ruan.wav=ruan,3800.0,200.0,-1000.0,80.0,40.0
wan_guan_kuan_huan.wav=guan,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
wan_guan_kuan_huan.wav=kuan,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
wan_guan_kuan_huan.wav=huan,3200.0,170.0,-1000.0,60.0,30.0
wan_juan_quan_xuan.wav=juan,2000.0,200.0,-450.0,60.0,20.0
wan_juan_quan_xuan.wav=quan,2600.0,200.0,-450.0,60.0,-10.0
wan_juan_quan_xuan.wav=xuan,3200.0,230.0,-1000.0,120.0,40.0
wen_zun_cun_sun.wav=zun,2000.0,170.0,-450.0,60.0,20.0
wen_zun_cun_sun.wav=cun,2600.0,170.0,-450.0,80.0,-10.0
wen_zun_cun_sun.wav=sun,3200.0,200.0,-1000.0,120.0,40.0
wen_zhun_chun_shun_run.wav=zhun,2000.0,200.0,-450.0,60.0,20.0
wen_zhun_chun_shun_run.wav=chun,2600.0,200.0,-450.0,80.0,-10.0
wen_zhun_chun_shun_run.wav=shun,3200.0,200.0,-450.0,120.0,40.0
wen_zhun_chun_shun_run.wav=run,3800.0,200.0,-1000.0,80.0,40.0
wen_gun_kun_hun_wen.wav=gun,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
wen_gun_kun_hun_wen.wav=kun,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
wen_gun_kun_hun_wen.wav=hun,3200.0,170.0,-1000.0,60.0,30.0
wen_gun_kun_hun_wen.wav=wen,3800.0,170.0,-1000.0,80.0,40.0
wang_guang_kuang_huang_wang.wav=guang,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
wang_guang_kuang_huang_wang.wav=kuang,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
wang_guang_kuang_huang_wang.wav=huang,3200.0,170.0,-1000.0,60.0,30.0
v_L.wav=- v,1278.4,170.0,-1000.0,30.0,0.0
v_L.wav=v,1425.7,100.0,-1000.0,60.0,30.0
v_L.wav=_v,2286.5,350.0,-500.0,200.0,80.0
yu_nv_lv_er.wav=nv,2000.0,170.0,-450.0,50.0,25.0
yu_nv_lv_er.wav=lv,2600.0,170.0,-450.0,60.0,30.0
yu_ju_qu_xu_yu.wav=ju,2000.0,200.0,-450.0,60.0,20.0
yu_ju_qu_xu_yu.wav=qu,2600.0,200.0,-450.0,60.0,-10.0
yu_ju_qu_xu_yu.wav=xu,3200.0,230.0,-1000.0,120.0,40.0
yu_ju_qu_xu_yu.wav=yu,3800.0,170.0,-1000.0,60.0,30.0
yue_nve_lve_yue.wav=nve,2000.0,170.0,-450.0,50.0,25.0
yue_nve_lve_yue.wav=lve,2600.0,170.0,-450.0,60.0,30.0
yue_nve_lve_yue.wav=nue,2000.0,170.0,-450.0,50.0,25.0
yue_nve_lve_yue.wav=lue,2600.0,170.0,-450.0,60.0,30.0
yue_nve_lve_yue.wav=yue,3200.0,170.0,-1000.0,60.0,30.0
yue_jue_que_xue.wav=jue,2000.0,200.0,-450.0,60.0,20.0
yue_jue_que_xue.wav=que,2600.0,200.0,-450.0,60.0,-10.0
yue_jue_que_xue.wav=xue,3200.0,230.0,-1000.0,120.0,40.0
er_L.wav=- er,1326.3,398.8,-1000.0,30.0,0.0
er_L.wav=er,1679.8,100.0,-1000.0,60.0,30.0
er_L.wav=_er,2717.7,460.6,-661.6,200.0,80.0
shi_L.wav=ir,1620.4,100.0,-1000.0,60.0,30.0
shi_L.wav=_ir,2874.2,454.4,-573.6,200.0,80.0
si_L.wav=iz,1577.1,100.0,-1000.0,60.0,30.0
si_L.wav=_iz,3127.7,350.0,-500.0,200.0,80.0
zhi_chi_shi_ri.wav=zhi,1500.0,170.0,-450.0,60.0,20.0
zhi_chi_shi_ri.wav=chi,2000.0,170.0,-450.0,80.0,-10.0
zhi_chi_shi_ri.wav=shi,2600.0,200.0,-450.0,120.0,40.0
zhi_chi_shi_ri.wav=ri,3200.0,170.0,-800.0,80.0,40.0
er_zi_ci_si.wav=zi,2000.0,170.0,-450.0,60.0,20.0
er_zi_ci_si.wav=ci,2600.0,170.0,-450.0,80.0,-10.0
er_zi_ci_si.wav=si,3200.0,170.0,-800.0,120.0,40.0
yan_bian_pian_mian.wav=bian,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
yan_bian_pian_mian.wav=pian,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
yan_bian_pian_mian.wav=mian,3200.0,170.0,-450.0,50.0,25.0
yun_jun_qun_xun_yun.wav=jun,2000.0,170.0,-450.0,60.0,20.0
yun_jun_qun_xun_yun.wav=qun,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
yun_jun_qun_xun_yun.wav=xun,3200.0,170.0,-450.0,120.0,40.0
yun_jun_qun_xun_yun.wav=yun,3800.0,200.0,-1000.0,60.0,30.0
ei_zei_sei_wei.wav=zei,2000.0,170.0,-450.0,60.0,20.0
ei_zei_sei_wei.wav=sei,2600.0,170.0,-450.0,120.0,40.0
ei_zei_sei_wei.wav=wei,3200.0,170.0,-450.0,80.0,40.0
ong_zhong_chong_shou_rong.wav=zhong,2000.0,170.0,-450.0,60.0,20.0
ong_zhong_chong_shou_rong.wav=chong,2600.0,170.0,-450.0,80.0,-10.0
ong_zhong_chong_shou_rong.wav=shong,3200.0,170.0,-450.0,120.0,40.0
ong_zhong_chong_shou_rong.wav=rong,3800.0,200.0,-1000.0,80.0,40.0
wen_dun_tun_lun.wav=dun,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
wen_dun_tun_lun.wav=tun,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
wen_dun_tun_lun.wav=lun,3200.0,170.0,-450.0,60.0,30.0
ei_zhei_chei_shei.wav=zhei,2000.0,170.0,-450.0,60.0,20.0
ei_zhei_chei_shei.wav=chei,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
ei_zhei_chei_shei.wav=shei,3200.0,170.0,-450.0,120.0,40.0
ou_bu_pou_mou_fou.wav=pou,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
ou_bu_pou_mou_fou.wav=mou,3200.0,170.0,-450.0,50.0,25.0
ou_bu_pou_mou_fou.wav=fou,3800.0,200.0,-1000.0,90.0,30.0
ye_bie_pie_mie.wav=bie,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
ye_bie_pie_mie.wav=pie,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
ye_bie_pie_mie.wav=mie,3200.0,170.0,-450.0,50.0,25.0
ei_bei_pei_mei_fei.wav=bei,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
ei_bei_pei_mei_fei.wav=pei,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
ei_bei_pei_mei_fei.wav=mei,3200.0,170.0,-450.0,50.0,25.0
ei_bei_pei_mei_fei.wav=fei,3800.0,200.0,-1000.0,90.0,30.0
ei_gei_kei_hei.wav=gei,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
ei_gei_kei_hei.wav=kei,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
ei_gei_kei_hei.wav=hei,3200.0,170.0,-450.0,60.0,30.0
ei_dei_tei_nei_lei.wav=dei,2000.0,170.0,-450.0,30.0,10.0
ei_dei_tei_nei_lei.wav=tei,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
ei_dei_tei_nei_lei.wav=nei,3200.0,170.0,-450.0,50.0,25.0
ei_dei_tei_nei_lei.wav=lei,3800.0,200.0,-1000.0,60.0,30.0
yan_jian_qian_xiang_yan.wav=jian,2000.0,170.0,-450.0,60.0,20.0
yan_jian_qian_xiang_yan.wav=qian,2600.0,170.0,-450.0,60.0,-10.0
yan_jian_qian_xiang_yan.wav=xian,3200.0,170.0,-450.0,120.0,40.0
wang_zhuang_chuang_shuang.wav=zhuang,2000.0,170.0,-450.0,60.0,20.0
wang_zhuang_chuang_shuang.wav=chuang,2600.0,170.0,-450.0,80.0,-10.0
wang_zhuang_chuang_shuang.wav=shuang,3200.0,170.0,-450.0,120.0,40.0
ei_L.wav=- ei,1306.9,170.0,-1000.0,30.0,0.0
ei_L.wav=ei,1500.0,100.0,-1000.0,60.0,30.0
ei_L.wav=_ei,2690.6,350.0,-500.0,200.0,80.0
fa+ha+hu+xi.wav=BR,614.2,263.4,-300.0,0.0,0.0
hi_gi_ki.wav=hi,1328.0,200.0,-400.0,90.0,30.0
hi_gi_ki.wav=gi,2032.0,129.4,-353.7,30.0,10.0
hi_gi_ki.wav=ki,2604.4,181.1,-509.0,82.1,-10.0
fa+ha+hu+xi.wav=- f,1196.7,111.8,-134.5,90.0,30.0
fa+ha+hu+xi.wav=- h,2424.5,111.8,-161.9,90.0,30.0
fa+ha+hu+xi.wav=- hw,3674.0,82.0,-98.6,60.0,20.0
fa+ha+hu+xi.wav=- x,4773.8,165.7,-232.2,90.0,30.0
shi_L.wav=- sh,1295.3,123.6,-193.0,90.0,30.0
si_L.wav=- s,1199.7,149.0,-215.1,90.0,30.0

si_a_si_i_si_u
si_e_si_o_si_v
si_ai_si_ao_si_ang
si_an_si_en_si_ong
si_ou_si_eng_si_er

zhi_a_zhi_i_zhi_u
zhi_e_zhi_o_zhi_v
zhi_ai_zhi_ao_zhi_ang
zhi_an_zhi_en_zhi_ong
zhi_ou_zhi_eng_zhi_er

ye_a_ye_i_ye_u
ye_e_ye_o_ye_v
ye_ai_ye_ao_ye_ang
ye_an_ye_en_ye_ong
ye_ou_ye_eng_ye_er

yan_a_yan_i_yan_u
yan_e_yan_o_yan_v
yan_ai_yan_ao_yan_ang
yan_an_yan_en_yan_ong
yan_ou_yan_eng_yan_er

mei_a_mei_i_mei_u
mei_e_mei_o_mei_v
mei_ai_mei_ao_mei_ang
mei_an_mei_en_mei_ong
mei_ou_mei_eng_mei_er

Following VVs are generated in adlez27's vcv-generator:

a_a_ai_a_ao_a
a_an_a_ang_a_o
o_a_ong_a_ou_a
ai_ai_ao_ai_an_ai
ai_ang_ai_o_ai_ong
ong_ai_ou_ai_e_ai
ao_ao_an_ao_ang_ao
ao_o_ao_ong_ao_ou
ou_ao_e_ao_en_ao
an_an_ang_an_o_an
an_ong_an_ou_an_e
e_an_en_an_eng_an
ang_ang_o_ang_ong_ang
ang_ou_ang_e_ang_en
en_ang_eng_ang_i_ang
o_o_ong_o_ou_o
o_e_o_en_o_eng
eng_o_i_o_u_o
ong_ong_ou_ong_e_ong
ong_en_ong_eng_ong_i
i_ong_u_ong_v_ong
ou_ou_e_ou_en_ou
ou_eng_ou_i_ou_u
u_ou_v_ou_er_ou
e_e_en_e_eng_e
e_i_e_u_e_v
v_e_er_e_a_e
en_en_eng_en_i_en
en_u_en_v_en_er
er_en_a_en_ai_en
eng_eng_i_eng_u_eng
eng_v_eng_er_eng_a
a_eng_ai_eng_ao_eng
i_i_u_i_v_i
i_er_i_a_i_ai
ai_i_ao_i_an_i
u_u_v_u_er_u
u_a_u_ai_u_ao
ao_u_an_u_ang_u
v_v_er_v_a_v
v_ai_v_ao_v_an
an_v_ang_v_o_v
er_er_a_er_ai_er
er_ao_er_an_er_ang
ang_er_o_er_ong_er
a_a_ai_a_ao_a
a_an_a_ang_a_o
o_a_ong_a_ou_a
ai_ai_ao_ai_an_ai
ai_ang_ai_o_ai_ong
ong_ai_ou_ai_e_ai
ao_ao_an_ao_ang_ao
ao_o_ao_ong_ao_ou
ou_ao_e_ao_en_ao
an_an_ang_an_o_an
an_ong_an_ou_an_e
e_an_en_an_eng_an
ang_ang_o_ang_ong_ang
ang_ou_ang_e_ang_en
en_ang_eng_ang_i_ang
o_o_ong_o_ou_o
o_e_o_en_o_eng
eng_o_i_o_u_o
ong_ong_ou_ong_e_ong
ong_en_ong_eng_ong_i
i_ong_u_ong_v_ong
ou_ou_e_ou_en_ou
ou_eng_ou_i_ou_u
u_ou_v_ou_er_ou
e_e_en_e_eng_e
e_i_e_u_e_v
v_e_er_e_a_e
en_en_eng_en_i_en
en_u_en_v_en_er
er_en_a_en_ai_en
eng_eng_i_eng_u_eng
eng_v_eng_er_eng_a
a_eng_ai_eng_ao_eng
i_i_u_i_v_i
i_er_i_a_i_ai
ai_i_ao_i_an_i
u_u_v_u_er_u
u_a_u_ai_u_ao
ao_u_an_u_ang_u
v_v_er_v_a_v
v_ai_v_ao_v_an
an_v_ang_v_o_v
er_er_a_er_ai_er
er_ao_er_an_er_ang
ang_er_o_er_ong_er

Note: Adlez27's VCV-generator generated the oto for VV section.

si_a_si_i_si_u.wav=iz a,1100,450,-700,300,100
si_a_si_i_si_u.wav=iz i,2300,450,-700,300,100
si_a_si_i_si_u.wav=iz u,3500,450,-700,300,100
si_e_si_o_si_v.wav=iz e,1100,450,-700,300,100
si_e_si_o_si_v.wav=iz o,2300,450,-700,300,100
si_e_si_o_si_v.wav=iz v,3500,450,-700,300,100
si_ai_si_ao_si_ang.wav=iz ai,1100,450,-700,300,100
si_ai_si_ao_si_ang.wav=iz ao,2300,450,-700,300,100
si_ai_si_ao_si_ang.wav=iz ang,3500,450,-700,300,100
si_an_si_en_si_ong.wav=iz an,1100,450,-700,300,100
si_an_si_en_si_ong.wav=iz en,2300,450,-700,300,100
si_an_si_en_si_ong.wav=iz ong,3500,450,-700,300,100
si_ou_si_eng_si_er.wav=iz ou,1100,450,-700,300,100
si_ou_si_eng_si_er.wav=iz eng,2300,450,-700,300,100
si_ou_si_eng_si_er.wav=iz er,3500,450,-700,300,100
zhi_a_zhi_i_zhi_u.wav=ir a,1100,450,-700,300,100
zhi_a_zhi_i_zhi_u.wav=ir i,2300,450,-700,300,100
zhi_a_zhi_i_zhi_u.wav=ir u,3500,450,-700,300,100
zhi_e_zhi_o_zhi_v.wav=ir e,1100,450,-700,300,100
zhi_e_zhi_o_zhi_v.wav=ir o,2300,450,-700,300,100
zhi_e_zhi_o_zhi_v.wav=ir v,3500,450,-700,300,100
zhi_ai_zhi_ao_zhi_ang.wav=ir ai,1100,450,-700,300,100
zhi_ai_zhi_ao_zhi_ang.wav=ir ao,2300,450,-700,300,100
zhi_ai_zhi_ao_zhi_ang.wav=ir ang,3500,450,-700,300,100
zhi_an_zhi_en_zhi_ong.wav=ir an,1100,450,-700,300,100
zhi_an_zhi_en_zhi_ong.wav=ir en,2300,450,-700,300,100
zhi_an_zhi_en_zhi_ong.wav=ir ong,3500,450,-700,300,100
zhi_ou_zhi_eng_zhi_er.wav=ir ou,1100,450,-700,300,100
zhi_ou_zhi_eng_zhi_er.wav=ir eng,2300,450,-700,300,100
zhi_ou_zhi_eng_zhi_er.wav=ir er,3500,450,-700,300,100
ye_a_ye_i_ye_u.wav=eh a,1100,450,-700,300,100
ye_a_ye_i_ye_u.wav=eh i,2300,450,-700,300,100
ye_a_ye_i_ye_u.wav=eh u,3500,450,-700,300,100
ye_e_ye_o_ye_v.wav=eh e,1100,450,-700,300,100
ye_e_ye_o_ye_v.wav=eh o,2300,450,-700,300,100
ye_e_ye_o_ye_v.wav=eh v,3500,450,-700,300,100
ye_ai_ye_ao_ye_ang.wav=eh ai,1100,450,-700,300,100
ye_ai_ye_ao_ye_ang.wav=eh ao,2300,450,-700,300,100
ye_ai_ye_ao_ye_ang.wav=eh ang,3500,450,-700,300,100
ye_an_ye_en_ye_ong.wav=eh an,1100,450,-700,300,100
ye_an_ye_en_ye_ong.wav=eh en,2300,450,-700,300,100
ye_an_ye_en_ye_ong.wav=eh ong,3500,450,-700,300,100
ye_ou_ye_eng_ye_er.wav=eh ou,1100,450,-700,300,100
ye_ou_ye_eng_ye_er.wav=eh eng,2300,450,-700,300,100
ye_ou_ye_eng_ye_er.wav=eh er,3500,450,-700,300,100
yan_a_yan_i_yan_u.wav=ian a,1100,450,-700,300,100
yan_a_yan_i_yan_u.wav=ian i,2300,450,-700,300,100
yan_a_yan_i_yan_u.wav=ian u,3500,450,-700,300,100
yan_e_yan_o_yan_v.wav=ian e,1100,450,-700,300,100
yan_e_yan_o_yan_v.wav=ian o,2300,450,-700,300,100
yan_e_yan_o_yan_v.wav=ian v,3500,450,-700,300,100
yan_ai_yan_ao_yan_ang.wav=ian ai,1100,450,-700,300,100
yan_ai_yan_ao_yan_ang.wav=ian ao,2300,450,-700,300,100
yan_ai_yan_ao_yan_ang.wav=ian ang,3500,450,-700,300,100
yan_an_yan_en_yan_ong.wav=ian an,1100,450,-700,300,100
yan_an_yan_en_yan_ong.wav=ian en,2300,450,-700,300,100
yan_an_yan_en_yan_ong.wav=ian ong,3500,450,-700,300,100
yan_ou_yan_eng_yan_er.wav=ian ou,1100,450,-700,300,100
yan_ou_yan_eng_yan_er.wav=ian eng,2300,450,-700,300,100
yan_ou_yan_eng_yan_er.wav=ian er,3500,450,-700,300,100
mei_a_mei_i_mei_u.wav=ei a,1100,450,-700,300,100
mei_a_mei_i_mei_u.wav=ei i,2300,450,-700,300,100
mei_a_mei_i_mei_u.wav=ei u,3500,450,-700,300,100
mei_e_mei_o_mei_v.wav=ei e,1100,450,-700,300,100
mei_e_mei_o_mei_v.wav=ei o,2300,450,-700,300,100
mei_e_mei_o_mei_v.wav=ei v,3500,450,-700,300,100
mei_ai_mei_ao_mei_ang.wav=ei ai,1100,450,-700,300,100
mei_ai_mei_ao_mei_ang.wav=ei ao,2300,450,-700,300,100
mei_ai_mei_ao_mei_ang.wav=ei ang,3500,450,-700,300,100
mei_an_mei_en_mei_ong.wav=ei an,1100,450,-700,300,100
mei_an_mei_en_mei_ong.wav=ei en,2300,450,-700,300,100
mei_an_mei_en_mei_ong.wav=ei ong,3500,450,-700,300,100
mei_ou_mei_eng_mei_er.wav=ei ou,1100,450,-700,300,100
mei_ou_mei_eng_mei_er.wav=ei eng,2300,450,-700,300,100
mei_ou_mei_eng_mei_er.wav=ei er,3500,450,-700,300,100
a_a_ai_a_ao_a.wav=- a,500,450,-700,300,100
a_a_ai_a_ao_a.wav=a a,1100,450,-700,300,100
a_a_ai_a_ao_a.wav=a ai,1700,450,-700,300,100
a_a_ai_a_ao_a.wav=ai a,2300,450,-700,300,100
a_a_ai_a_ao_a.wav=a ao,2900,450,-700,300,100
a_a_ai_a_ao_a.wav=ao a,3500,450,-700,300,100
a_an_a_ang_a_o.wav=a an,1100,450,-700,300,100
a_an_a_ang_a_o.wav=an a,1700,450,-700,300,100
a_an_a_ang_a_o.wav=a ang,2300,450,-700,300,100
a_an_a_ang_a_o.wav=ang a,2900,450,-700,300,100
a_an_a_ang_a_o.wav=a o,3500,450,-700,300,100
o_a_ong_a_ou_a.wav=- o,500,450,-700,300,100
o_a_ong_a_ou_a.wav=o a,1100,450,-700,300,100
o_a_ong_a_ou_a.wav=a ong,1700,450,-700,300,100
o_a_ong_a_ou_a.wav=ong a,2300,450,-700,300,100
o_a_ong_a_ou_a.wav=a ou,2900,450,-700,300,100
o_a_ong_a_ou_a.wav=ou a,3500,450,-700,300,100
ai_ai_ao_ai_an_ai.wav=- ai,500,450,-700,300,100
ai_ai_ao_ai_an_ai.wav=ai ai,1100,450,-700,300,100
ai_ai_ao_ai_an_ai.wav=ai ao,1700,450,-700,300,100
ai_ai_ao_ai_an_ai.wav=ao ai,2300,450,-700,300,100
ai_ai_ao_ai_an_ai.wav=ai an,2900,450,-700,300,100
ai_ai_ao_ai_an_ai.wav=an ai,3500,450,-700,300,100
ai_ang_ai_o_ai_ong.wav=ai ang,1100,450,-700,300,100
ai_ang_ai_o_ai_ong.wav=ang ai,1700,450,-700,300,100
ai_ang_ai_o_ai_ong.wav=ai o,2300,450,-700,300,100
ai_ang_ai_o_ai_ong.wav=o ai,2900,450,-700,300,100
ai_ang_ai_o_ai_ong.wav=ai ong,3500,450,-700,300,100
ong_ai_ou_ai_e_ai.wav=- ong,500,450,-700,300,100
ong_ai_ou_ai_e_ai.wav=ong ai,1100,450,-700,300,100
ong_ai_ou_ai_e_ai.wav=ai ou,1700,450,-700,300,100
ong_ai_ou_ai_e_ai.wav=ou ai,2300,450,-700,300,100
ong_ai_ou_ai_e_ai.wav=ai e,2900,450,-700,300,100
ong_ai_ou_ai_e_ai.wav=e ai,3500,450,-700,300,100
ao_ao_an_ao_ang_ao.wav=- ao,500,450,-700,300,100
ao_ao_an_ao_ang_ao.wav=ao ao,1100,450,-700,300,100
ao_ao_an_ao_ang_ao.wav=ao an,1700,450,-700,300,100
ao_ao_an_ao_ang_ao.wav=an ao,2300,450,-700,300,100
ao_ao_an_ao_ang_ao.wav=ao ang,2900,450,-700,300,100
ao_ao_an_ao_ang_ao.wav=ang ao,3500,450,-700,300,100
ao_o_ao_ong_ao_ou.wav=ao o,1100,450,-700,300,100
ao_o_ao_ong_ao_ou.wav=o ao,1700,450,-700,300,100
ao_o_ao_ong_ao_ou.wav=ao ong,2300,450,-700,300,100
ao_o_ao_ong_ao_ou.wav=ong ao,2900,450,-700,300,100
ao_o_ao_ong_ao_ou.wav=ao ou,3500,450,-700,300,100
ou_ao_e_ao_en_ao.wav=- ou,500,450,-700,300,100
ou_ao_e_ao_en_ao.wav=ou ao,1100,450,-700,300,100
ou_ao_e_ao_en_ao.wav=ao e,1700,450,-700,300,100
ou_ao_e_ao_en_ao.wav=e ao,2300,450,-700,300,100
ou_ao_e_ao_en_ao.wav=ao en,2900,450,-700,300,100
ou_ao_e_ao_en_ao.wav=en ao,3500,450,-700,300,100
an_an_ang_an_o_an.wav=- an,500,450,-700,300,100
an_an_ang_an_o_an.wav=an an,1100,450,-700,300,100
an_an_ang_an_o_an.wav=an ang,1700,450,-700,300,100
an_an_ang_an_o_an.wav=ang an,2300,450,-700,300,100
an_an_ang_an_o_an.wav=an o,2900,450,-700,300,100
an_an_ang_an_o_an.wav=o an,3500,450,-700,300,100
an_ong_an_ou_an_e.wav=an ong,1100,450,-700,300,100
an_ong_an_ou_an_e.wav=ong an,1700,450,-700,300,100
an_ong_an_ou_an_e.wav=an ou,2300,450,-700,300,100
an_ong_an_ou_an_e.wav=ou an,2900,450,-700,300,100
an_ong_an_ou_an_e.wav=an e,3500,450,-700,300,100
e_an_en_an_eng_an.wav=- e,500,450,-700,300,100
e_an_en_an_eng_an.wav=e an,1100,450,-700,300,100
e_an_en_an_eng_an.wav=an en,1700,450,-700,300,100
e_an_en_an_eng_an.wav=en an,2300,450,-700,300,100
e_an_en_an_eng_an.wav=an eng,2900,450,-700,300,100
e_an_en_an_eng_an.wav=eng an,3500,450,-700,300,100
ang_ang_o_ang_ong_ang.wav=- ang,500,450,-700,300,100
ang_ang_o_ang_ong_ang.wav=ang ang,1100,450,-700,300,100
ang_ang_o_ang_ong_ang.wav=ang o,1700,450,-700,300,100
ang_ang_o_ang_ong_ang.wav=o ang,2300,450,-700,300,100
ang_ang_o_ang_ong_ang.wav=ang ong,2900,450,-700,300,100
ang_ang_o_ang_ong_ang.wav=ong ang,3500,450,-700,300,100
ang_ou_ang_e_ang_en.wav=ang ou,1100,450,-700,300,100
ang_ou_ang_e_ang_en.wav=ou ang,1700,450,-700,300,100
ang_ou_ang_e_ang_en.wav=ang e,2300,450,-700,300,100
ang_ou_ang_e_ang_en.wav=e ang,2900,450,-700,300,100
ang_ou_ang_e_ang_en.wav=ang en,3500,450,-700,300,100
en_ang_eng_ang_i_ang.wav=- en,500,450,-700,300,100
en_ang_eng_ang_i_ang.wav=en ang,1100,450,-700,300,100
en_ang_eng_ang_i_ang.wav=ang eng,1700,450,-700,300,100
en_ang_eng_ang_i_ang.wav=eng ang,2300,450,-700,300,100
en_ang_eng_ang_i_ang.wav=ang i,2900,450,-700,300,100
en_ang_eng_ang_i_ang.wav=i ang,3500,450,-700,300,100
o_o_ong_o_ou_o.wav=o o,1100,450,-700,300,100
o_o_ong_o_ou_o.wav=o ong,1700,450,-700,300,100
o_o_ong_o_ou_o.wav=ong o,2300,450,-700,300,100
o_o_ong_o_ou_o.wav=o ou,2900,450,-700,300,100
o_o_ong_o_ou_o.wav=ou o,3500,450,-700,300,100
o_e_o_en_o_eng.wav=o e,1100,450,-700,300,100
o_e_o_en_o_eng.wav=e o,1700,450,-700,300,100
o_e_o_en_o_eng.wav=o en,2300,450,-700,300,100
o_e_o_en_o_eng.wav=en o,2900,450,-700,300,100
o_e_o_en_o_eng.wav=o eng,3500,450,-700,300,100
eng_o_i_o_u_o.wav=- eng,500,450,-700,300,100
eng_o_i_o_u_o.wav=eng o,1100,450,-700,300,100
eng_o_i_o_u_o.wav=o i,1700,450,-700,300,100
eng_o_i_o_u_o.wav=i o,2300,450,-700,300,100
eng_o_i_o_u_o.wav=o u,2900,450,-700,300,100
eng_o_i_o_u_o.wav=u o,3500,450,-700,300,100
ong_ong_ou_ong_e_ong.wav=ong ong,1100,450,-700,300,100
ong_ong_ou_ong_e_ong.wav=ong ou,1700,450,-700,300,100
ong_ong_ou_ong_e_ong.wav=ou ong,2300,450,-700,300,100
ong_ong_ou_ong_e_ong.wav=ong e,2900,450,-700,300,100
ong_ong_ou_ong_e_ong.wav=e ong,3500,450,-700,300,100
ong_en_ong_eng_ong_i.wav=ong en,1100,450,-700,300,100
ong_en_ong_eng_ong_i.wav=en ong,1700,450,-700,300,100
ong_en_ong_eng_ong_i.wav=ong eng,2300,450,-700,300,100
ong_en_ong_eng_ong_i.wav=eng ong,2900,450,-700,300,100
ong_en_ong_eng_ong_i.wav=ong i,3500,450,-700,300,100
i_ong_u_ong_v_ong.wav=- i,500,450,-700,300,100
i_ong_u_ong_v_ong.wav=i ong,1100,450,-700,300,100
i_ong_u_ong_v_ong.wav=ong u,1700,450,-700,300,100
i_ong_u_ong_v_ong.wav=u ong,2300,450,-700,300,100
i_ong_u_ong_v_ong.wav=ong v,2900,450,-700,300,100
i_ong_u_ong_v_ong.wav=v ong,3500,450,-700,300,100
ou_ou_e_ou_en_ou.wav=ou ou,1100,450,-700,300,100
ou_ou_e_ou_en_ou.wav=ou e,1700,450,-700,300,100
ou_ou_e_ou_en_ou.wav=e ou,2300,450,-700,300,100
ou_ou_e_ou_en_ou.wav=ou en,2900,450,-700,300,100
ou_ou_e_ou_en_ou.wav=en ou,3500,450,-700,300,100
ou_eng_ou_i_ou_u.wav=ou eng,1100,450,-700,300,100
ou_eng_ou_i_ou_u.wav=eng ou,1700,450,-700,300,100
ou_eng_ou_i_ou_u.wav=ou i,2300,450,-700,300,100
ou_eng_ou_i_ou_u.wav=i ou,2900,450,-700,300,100
ou_eng_ou_i_ou_u.wav=ou u,3500,450,-700,300,100
u_ou_v_ou_er_ou.wav=- u,500,450,-700,300,100
u_ou_v_ou_er_ou.wav=u ou,1100,450,-700,300,100
u_ou_v_ou_er_ou.wav=ou v,1700,450,-700,300,100
u_ou_v_ou_er_ou.wav=v ou,2300,450,-700,300,100
u_ou_v_ou_er_ou.wav=ou er,2900,450,-700,300,100
u_ou_v_ou_er_ou.wav=er ou,3500,450,-700,300,100
e_e_en_e_eng_e.wav=e e,1100,450,-700,300,100
e_e_en_e_eng_e.wav=e en,1700,450,-700,300,100
e_e_en_e_eng_e.wav=en e,2300,450,-700,300,100
e_e_en_e_eng_e.wav=e eng,2900,450,-700,300,100
e_e_en_e_eng_e.wav=eng e,3500,450,-700,300,100
e_i_e_u_e_v.wav=e i,1100,450,-700,300,100
e_i_e_u_e_v.wav=i e,1700,450,-700,300,100
e_i_e_u_e_v.wav=e u,2300,450,-700,300,100
e_i_e_u_e_v.wav=u e,2900,450,-700,300,100
e_i_e_u_e_v.wav=e v,3500,450,-700,300,100
v_e_er_e_a_e.wav=- v,500,450,-700,300,100
v_e_er_e_a_e.wav=v e,1100,450,-700,300,100
v_e_er_e_a_e.wav=e er,1700,450,-700,300,100
v_e_er_e_a_e.wav=er e,2300,450,-700,300,100
v_e_er_e_a_e.wav=e a,2900,450,-700,300,100
v_e_er_e_a_e.wav=a e,3500,450,-700,300,100
en_en_eng_en_i_en.wav=en en,1100,450,-700,300,100
en_en_eng_en_i_en.wav=en eng,1700,450,-700,300,100
en_en_eng_en_i_en.wav=eng en,2300,450,-700,300,100
en_en_eng_en_i_en.wav=en i,2900,450,-700,300,100
en_en_eng_en_i_en.wav=i en,3500,450,-700,300,100
en_u_en_v_en_er.wav=en u,1100,450,-700,300,100
en_u_en_v_en_er.wav=u en,1700,450,-700,300,100
en_u_en_v_en_er.wav=en v,2300,450,-700,300,100
en_u_en_v_en_er.wav=v en,2900,450,-700,300,100
en_u_en_v_en_er.wav=en er,3500,450,-700,300,100
er_en_a_en_ai_en.wav=- er,500,450,-700,300,100
er_en_a_en_ai_en.wav=er en,1100,450,-700,300,100
er_en_a_en_ai_en.wav=en a,1700,450,-700,300,100
er_en_a_en_ai_en.wav=a en,2300,450,-700,300,100
er_en_a_en_ai_en.wav=en ai,2900,450,-700,300,100
er_en_a_en_ai_en.wav=ai en,3500,450,-700,300,100
eng_eng_i_eng_u_eng.wav=eng eng,1100,450,-700,300,100
eng_eng_i_eng_u_eng.wav=eng i,1700,450,-700,300,100
eng_eng_i_eng_u_eng.wav=i eng,2300,450,-700,300,100
eng_eng_i_eng_u_eng.wav=eng u,2900,450,-700,300,100
eng_eng_i_eng_u_eng.wav=u eng,3500,450,-700,300,100
eng_v_eng_er_eng_a.wav=eng v,1100,450,-700,300,100
eng_v_eng_er_eng_a.wav=v eng,1700,450,-700,300,100
eng_v_eng_er_eng_a.wav=eng er,2300,450,-700,300,100
eng_v_eng_er_eng_a.wav=er eng,2900,450,-700,300,100
eng_v_eng_er_eng_a.wav=eng a,3500,450,-700,300,100
a_eng_ai_eng_ao_eng.wav=a eng,1100,450,-700,300,100
a_eng_ai_eng_ao_eng.wav=eng ai,1700,450,-700,300,100
a_eng_ai_eng_ao_eng.wav=ai eng,2300,450,-700,300,100
a_eng_ai_eng_ao_eng.wav=eng ao,2900,450,-700,300,100
a_eng_ai_eng_ao_eng.wav=ao eng,3500,450,-700,300,100
i_i_u_i_v_i.wav=i i,1100,450,-700,300,100
i_i_u_i_v_i.wav=i u,1700,450,-700,300,100
i_i_u_i_v_i.wav=u i,2300,450,-700,300,100
i_i_u_i_v_i.wav=i v,2900,450,-700,300,100
i_i_u_i_v_i.wav=v i,3500,450,-700,300,100
i_er_i_a_i_ai.wav=i er,1100,450,-700,300,100
i_er_i_a_i_ai.wav=er i,1700,450,-700,300,100
i_er_i_a_i_ai.wav=i a,2300,450,-700,300,100
i_er_i_a_i_ai.wav=a i,2900,450,-700,300,100
i_er_i_a_i_ai.wav=i ai,3500,450,-700,300,100
ai_i_ao_i_an_i.wav=ai i,1100,450,-700,300,100
ai_i_ao_i_an_i.wav=i ao,1700,450,-700,300,100
ai_i_ao_i_an_i.wav=ao i,2300,450,-700,300,100
ai_i_ao_i_an_i.wav=i an,2900,450,-700,300,100
ai_i_ao_i_an_i.wav=an i,3500,450,-700,300,100
u_u_v_u_er_u.wav=u u,1100,450,-700,300,100
u_u_v_u_er_u.wav=u v,1700,450,-700,300,100
u_u_v_u_er_u.wav=v u,2300,450,-700,300,100
u_u_v_u_er_u.wav=u er,2900,450,-700,300,100
u_u_v_u_er_u.wav=er u,3500,450,-700,300,100
u_a_u_ai_u_ao.wav=u a,1100,450,-700,300,100
u_a_u_ai_u_ao.wav=a u,1700,450,-700,300,100
u_a_u_ai_u_ao.wav=u ai,2300,450,-700,300,100
u_a_u_ai_u_ao.wav=ai u,2900,450,-700,300,100
u_a_u_ai_u_ao.wav=u ao,3500,450,-700,300,100
ao_u_an_u_ang_u.wav=ao u,1100,450,-700,300,100
ao_u_an_u_ang_u.wav=u an,1700,450,-700,300,100
ao_u_an_u_ang_u.wav=an u,2300,450,-700,300,100
ao_u_an_u_ang_u.wav=u ang,2900,450,-700,300,100
ao_u_an_u_ang_u.wav=ang u,3500,450,-700,300,100
v_v_er_v_a_v.wav=v v,1100,450,-700,300,100
v_v_er_v_a_v.wav=v er,1700,450,-700,300,100
v_v_er_v_a_v.wav=er v,2300,450,-700,300,100
v_v_er_v_a_v.wav=v a,2900,450,-700,300,100
v_v_er_v_a_v.wav=a v,3500,450,-700,300,100
v_ai_v_ao_v_an.wav=v ai,1100,450,-700,300,100
v_ai_v_ao_v_an.wav=ai v,1700,450,-700,300,100
v_ai_v_ao_v_an.wav=v ao,2300,450,-700,300,100
v_ai_v_ao_v_an.wav=ao v,2900,450,-700,300,100
v_ai_v_ao_v_an.wav=v an,3500,450,-700,300,100
an_v_ang_v_o_v.wav=an v,1100,450,-700,300,100
an_v_ang_v_o_v.wav=v ang,1700,450,-700,300,100
an_v_ang_v_o_v.wav=ang v,2300,450,-700,300,100
an_v_ang_v_o_v.wav=v o,2900,450,-700,300,100
an_v_ang_v_o_v.wav=o v,3500,450,-700,300,100
er_er_a_er_ai_er.wav=er er,1100,450,-700,300,100
er_er_a_er_ai_er.wav=er a,1700,450,-700,300,100
er_er_a_er_ai_er.wav=a er,2300,450,-700,300,100
er_er_a_er_ai_er.wav=er ai,2900,450,-700,300,100
er_er_a_er_ai_er.wav=ai er,3500,450,-700,300,100
er_ao_er_an_er_ang.wav=er ao,1100,450,-700,300,100
er_ao_er_an_er_ang.wav=ao er,1700,450,-700,300,100
er_ao_er_an_er_ang.wav=er an,2300,450,-700,300,100
er_ao_er_an_er_ang.wav=an er,2900,450,-700,300,100
er_ao_er_an_er_ang.wav=er ang,3500,450,-700,300,100
ang_er_o_er_ong_er.wav=ang er,1100,450,-700,300,100
ang_er_o_er_ong_er.wav=er o,1700,450,-700,300,100
ang_er_o_er_ong_er.wav=o er,2300,450,-700,300,100
ang_er_o_er_ong_er.wav=er ong,2900,450,-700,300,100
ang_er_o_er_ong_er.wav=ong er,3500,450,-700,300,100

Ps. The way this is configured and aliased, the VB used this reclist will be compatible with ヒビノ氏's plug-in called 中国語尾プラグイン! This plug-in will add necessary end sounds (e.g. adds "_an" note after "an" note) in CV Pinyin UST. Huh handy, isn't? You can check it out here!
  • Like
Reactions: Kiyoteru
Author
YukitoYuki
Views
58
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

Latest updates

  1. Update from 1.0 to 1.1

    Added samples: me, hi, gi, ki hi, gi and ki aren't native sounds but handy when comes to...