Resource icon

Single Reclist How to record a Chinese Voicebank

Who in the right mind would record a chinese VB now :D
basically the reclist is just a full list of chinese pin yin

the full reclist contains the 4 different sounds (which i am lazy to do) for every sound. so if there are 100 sounds in the lite list, you record 400 sounds in total [1 x 4 = 4 sounds each]:

a1 = ā (a straight line on top of the vowel) = you read it with a higher pitch
a2 = á (a / on top of the vowel) = you read it with an increasing pitch.
a3 = ă (a v on top of the vowel) = you read it with a questioning tone (huh? <- pronounce this word and exaggerate on the questioning tone. Do you hear your pitch going down and up again?)
a4 = Ã (a \ on top of vowel) = you read it with an impact in the beginning (HAH! <-- read this while thinking that you've won a match or a game victoriously, your voice starts of strong then fades out right?)
pin yin grabbed from here:

http://www.chinahighlights.com/travelguide/learning-chinese/chinese-pinyin.htm

the link contains how to read too


a, ai, an, ang, ao

ba, bai, ban, bang, bao, bei, ben, beng, bi, bian, biao, bie, bin, bing, bo, bu

ca, cai, can, cang, cao, ce, cei, cen, ceng, cha, chai, chan, chang, chao, che, chen, cheng, chi, chong, chou, chu, chua, chuai, chuan, chuang, chui, chun, chuo, ci, cong, cou, cu, cuan, cui, cun, cuo

da, dai, dan, dang, dao, de, dei, den, deng, di, dian, diao, die, ding, diu, dong, dou, du, duan, dui, dun, duo

e, ê, ei, en, er

fa, fan, fang, fei, fen, feng, fo, fou, fu

ga, gai, gan, gang, gao, ge, gei, gen, geng, gong, gou, gu, gua, guai, guan, guang, gui, gun, guo

ha, hai, han, hang, hao, he, hei, hen, heng, hm, hng, hong, hou, hu, hua, huai, huan, huang, hui, hun, huo

ji, jia, jian, jiang, jiao, jie, jin, jing, jiong, jiu, ju, juan, jue, jun

ka, kai, kan, kang, kao, ke, kei, ken, keng, kong, kou, ku, kua, kuai, kuan, kuang, kui, kun, kuo

la, lai, lan, lang, lao, le, lei, leng, li, lia, lian, liang, liao, lie, lin, ling, liu, long, lou, lu, luo, luan, lun, lü, lüe

m, ma, mai, man, mang, mao, mei, men, meng, mi, mian, miao, mie, min, ming, miu, mo, mou, mu

n, na, nai, nan, nang, nao, ne, nei, nen, neng, ng, ni, nian, niang, niao, nie, nin, ning, niu, nong, nou, nu, nuo, nuan, nü, nüe

o, ou

pa, pai, pan, pang, pao, pei, pen, peng, pi, pian, piao, pie, pin, ping, po, pou, pu

qi, qia, qian, qiang, qiao, qie, qin, qing, qiong, qiu, qu, quan, que, qun

ran, rang, rao, re, ren, reng, ri, rong, rou, ru, rua, ruan, rui, run, ruo

sa, sai, san, sang, sao, se, sei, sen, seng, sha, shai, shan, shang, shao, she, shei, shen, sheng, shi, shou, shu, shua, shuai, shuan, shuang, shui, shun, shuo, si, song, sou, su, suan, sui, sun, suo

ta, tai, tan, tang, tao, te, teng, ti, tian, tiao, tie, ting, tong, tou, tu, tuan, tui, tun, tuo

wa, wai, wan, wang, wei, wen, weng, wo, wu

xi, xia, xian, xiang, xiao, xie, xin, xing, xiong, xiu, xu, xuan, xue, xun

ya, yan, yang, yao, ye, yi, yin, ying, yong, you, yu, yuan, yue, yun

za, zai, zan, zang, zao, ze, zei, zen, zeng, zha, zhai, zhan, zhang, zhao, zhe, zhei, zhen, zheng, zhi, zhong, zhou, zhu, zhua, zhuai, zhuan,
zhuang, zhui, zhun, zhuo, zi, zong, zou, zu, zuan, zui, zun, zuo

OTO.ini:
the way you normally do for a CV voicebank
Alias:
for LITE reclist, you DON'T NEED IT.
for FULL reclist, you may need it.
full reclist aliasing:
for now. i dont know how to type chinese pin yin.
anyway -copy and pastes-
bai1 = bāi
bai2 = bái
bai3 = băi
bai4 = bà i

a useful website to copy han yu pin yin from refer to if you can't find someone who list down all the stroke on top of the vowel you can use http://nciku.com its a chinese/english dictionary so yea :D
you may now die from recording this bunch of shit
  • Like
Reactions: Taikutsu-namake
Author
LunaAkimine
Views
980
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings