japanese

 1. Sync_Ye
 2. KotoneSound
 3. marshmink
 4. PRISMkidd
 5. Ivy!
 6. CometStre
 7. Sync_Ye
 8. theRedRam
 9. CometStre
 10. Sync_Ye
 11. Zansatsu
 12. Atama no Okashina
 13. RottenVelvet(Faith)
 14. RottenVelvet(Faith)
 15. Phanto
 16. Kikuhiko
 17. Kikuhiko
 18. Edgeberry
 19. Neko Box
 20. tetodash